CHAPTER 19

1.3M 30.7K 15.4K
                  

Kaway-kaway kay Iris Gonzaga. 

CHAPTER 19

RUTH STARED at her self in the mirror. She's wearing a beautiful backless dress as Gladz Maid of Honor. Napangiti siya sa salamin habang tinititigan ang sarili. She's about to face the person who made her felt excruciating pain but she felt relax, lively even. Siguro dahil wala na siyang takot na nararamdaman kahit pa malaman ni Beckett na siya ang babaeng 'yon ng gabing 'yon.

Oh, well...this has been long overdue.

Bahagyan siyang tumalikod saka tiningnan ang likod niya sa salamin. She's wearing a backless dress and her tattoo is in full show. Walang tinago ni katiting na tinta sa balat niya. Lahat kita.

Huminga siya ng malalim bago umalis sa harap ng salamin at lumabas ng Hotel room niya kung saan siya nagbihis pagkatapos siyang make-up-an ng mga make up artist sa ibaba.

She was waiting for the elevator to open when someone wrap their arms around her shoulder. Nang tingnan niya kung sino 'yon, umikot nalang ang mga mata niya.

"Huwag mo akong akbayan, Abs." Aniya, "ang bigat kaya ng braso mo."

"Mabigat 'to dahil sa muscles." Khai even flex his biceps to show her his muscle. "And anyways, its time na i-introduce mo ako sa mga kaibigan mo bilang nag-iisa mong matalik na kaibigang lalaki. I feel like I'm your dirty little secret. Tinatago mo kasi ako."

Ikinuyom niya ang kamao saka sinuntok ang tiyan nito. "Tahimik. Ang ingay mo."

Napasimangot ang binata. "Nakakainis ka. Palagi mo nalang akong inaaway."

Napairap nalang siya sa ere saka pumasok sa elevator ng bumukas 'yon. At nang sumunod na pumasok sa kaniya si Khai, ito na ang pumindot ng button para maihatid sila sa Ground Floor.

Habang pababa ang elevator, pasipol-sipol si Khai hanggang sa nakarating sila at bumukas ang pinto.

The moment she steps out from the elevator, Khai's arm instantly wrapped around her shoulder. Sanay na siya na palagi iyong ginagawa ng binata kaya naman wala siyang maramdamang pagkailang. Hinayaan niya lang ito kasi kahit naman alisin niya ang braso nito sa balikat niya ay ibabalik din nito ang braso doon.

"Pupuntahan mo na ba si Gladz ngayon?" Tanung sa kaniya ni Khai habang naglalakas sila palabas ng Hotel.

"Oo." Sagot niya, "manghihiram lang ako ng golf cart—"

"Speaking of which..." Humigpit ang pagkaka-akbay sa kaniya ni Khai saka iginiya siya nito sa Groom na nakatayo hindi kalayuan at may kausap na nakatalikod sa kanila.

That back really looks familiar though...

"Muller, my man," Khai spoke as if he's announcing their presence. "Hindi k aba natatakot na baka iwan ka ni Gladz at hindi ka siputin sa altar?"

Mr. Muller gave Khai a sharp dark stare. "Fuck you, Sanford."

Tumawa si Khai, "ito naman, hindi ka na mabiro, nasaan pala ang golf cart mo rito at nang maihatid ko do'n itong girlfriend ko?"

Pinisil ni Khai ang balikat niya kaya nakuha kaagad niya ang gusto nitong ipahiwatig. Who wants to be single in a wedding full of happy couples? Tiyak na ito ang magiging tampulan ng tukso.

Akala niya hindi maniniwala si Mr. Muller kay, but he actually looks taken aback. "Really? But..." He glanced at the person in front of him. Hindi niya makita kong sino 'yon kasi nakaharang si Khai sa paningin niya. "Diba...ahm," nagsalubong ang kilay nito habang pabaling-baling mula sa kaharap nito saka sa kaniya, "I'm confuse."

POSSESSIVE 19: Beckett FurrerTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon