CHAPTER 7

1.4M 30.4K 8.2K
                  

CHAPTER 7

THE FASHION SHOW is a blast. Celebrities and famous Fashion Designers walks on the red carpet and filled the huge hall. And Ruth is one of those Designers who's lucky enough to be in that Fashion Show. Pero hindi niya ma enjoy ang party na 'yon.

Wala kasi ang taong nangako sa kaniya na sasamahan siya.

She pushed him away all the time but when he's not around, she missed his presence. Hindi nga niya maintindihan kung anong nakaka-miss sa lalaking 'yon na nakakairita namang kasama minsan.

Umayos siya ng upo at ngumiti sa camera ng may kumuha ng litrato niya kasama ang ibang mga designer na katabi niya.

'Yon lang ang pagkakataong ngumingiti siya, sa tuwing may kumukuha sa kaniya ng larawan. Hanggang sa may lalaking lumapit sa kaniya.

"Hi," anang lalaki na lumapit sa kaniya, "enjoying the night?"

Ngumiti siya. "Yeah. You?"

The man smiled as he looked at her intently. "I am now." Inilahad nito ang kamay, "Brikk Fortalejo. You're Ruth Pascua, right? A Filipina Designer."

Nagsalubong ang kilay niya. "You know me?"

Brikk smiled and slightly bow at her. "You're one of the reasons why I'm proud to be a Filipino."

Namilog ang mata niya. "Filipino ka?" Tiningnan niya ang binata mula ulo hanggang paa. "Totoo? Hindi kasi halata e. You look like a foreigner to me."

Nakangiting itinaas nito ang kamay na nakalahad. "My hand is waiting, Miss Ruth."

Mahina siyang natawa saka tinanggap niya ang pakikipagkamay ng lalaki saka nagtatanung ang mga matang tinitigan niya ang lalaki. "Are you a model or someone important?"

Brikk chuckled sexily. "I'm not sure if I am someone important but I'm definitely not a model."

That made her chuckle. "I'll settle with someone important." She smiled at Brikk. "Nice to meet you."

"Hmm...likewise, Ms. Designer." Brikk charmingly smiled at her. "Are you alone?"

Lihim na tumaas ang kilay niya. Parang alam na niya ang patutunguhan ng tanung na 'yon pero tumango pa rin siya. Gusto niyang libangin ang sarili. Ayaw niyang laman ng isip niya si Beckett.

"Yes." Sagot niya, "you?"

"Not anymore." His eyes were on her, "do you want to have coffee with me?"

Tumikwas pataas ang kilay niya. "Ngayon na?"

"Yes."

"We'll ditch the party?"

Napakamot ng ulo si Brikk. "Sa dami ng bisita ni Louie, sa tingin ko hindi naman niya mapapansin na nawawala ang dalawa niyang bisita."

Hindi niya mapigilang matawa sa rason nito. "At kapag nahalata niya?"

"Its all on me." Itinaas nito ang kamay na parang nangangako. "Promise."

She rolled her eyes but a smile was on her lips. "Okay. Sabi mo e."

Iminuwestra ni Brikk ang daan palabas ng Hall. "After you, my lady."

Napailing siya saka nauna nang naglakad palabas ng Hall. Habang nakaalalay naman sa siko niya si Brikk na nasa tabi niya.

Nang makalabas ng Hall, iginiya siya ng binata patungo sa kotse nito.

"Saan naman tayo magka-kape?" Tanung niya kay Brikk ng makasakay sa kotse nito.

"I know a place." Brikk answered with a wink.

Hinayaan niya ang binata kung saan siya nito dadalhin. Wala siyang imik hanggang sa iparada nito ang sasakyan sa labas ng isang kilalang Cafe sa New York. Its a Cafe we're celebrities and rich people hangs out.

POSSESSIVE 19: Beckett FurrerTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon