CHAPTER 9

1.4M 29.5K 5.5K
                  

CHAPTER 9

PASIMPLENG HUMINGA ng malalim si Ruth habang mahigpit ang hawak niya sa measuring tape. Ilang dangkal lang ang pagitan ng mga katawan nila ni Beckett. Titig na titig sa kaniya ang binata na nagpapalala sa kabang nararamdaman niya pero pilit niya iyon nilalabanan.

She hasn't seen him for months. Siguro naman ay nagbago na ito at wala na siya sa sistema nito.

But he called you, Ru. Bulong ng isang parte ng isip niya.

Bahagyan siyang umiling saka pormal na nginitian si Beckett. "Mag-umpisa na tayo." Aniya saka pilit na pinakalma ang sarili habang sinusukat ang balikat, braso at leeg ng binata.

Tulad niya, walang imik din si Beckett habang sinusukatan niya ito. And when she moves to stand behind him, Beckett automatically straighten his back.

Ruth blew a slow breath as she stared at Beckett's back. So broad and well-toned. Parang napakasarap yakapin ng binata mula sa likuran. Hindi nakakatulong ang mabangong pabango ng binata na nanunuot sa ilong niya. Mas lalong hindi nawawala ang kung ano-anong imahe na pumapasok sa isip niya.

Kinagat niya ang pang-ibabang labi saka nanlalamig ang kamay na sinukat ang likod ng binata at ang haba ng tela mula sa batok nito pababa sa pigi.

Then she moved towards his front and encircled the measuring tape around his chest.

Napalunok si Ruth ng maramdaman ang init ng katawan ni Beckett dahil sa pagkakalapit nila. Pilit niyang pinagsasawalang-bahala 'yon. Ayaw niyang mapansin nito na apektado pa rin siya kahit ilang buwan na ang lumipas.

"Ru..." Sa unang pagkakataon ay nagsalita si Beckett.

"Yes?" Sagot niya na hindi tumitingin sa binata.

"Bilisan mo." Pabulong nitong wika na parang kinakapos ito ng hininga, "I'd been celibate for months now, so don't blame me of what's going to happen next if we stayed close for another second. Kanina pa ako nagtitimpi."

Mabilis niyang tinapos ang pagsukat sa dibdib nito saka sinunod niya ang beywang nito. Siniguro niyang malaki ang pagitan ng katawan nila ng binata habang sinusukatan ito. Hanggang sa bahagyan siyang lumuhod sa harapan nito para sukatin ang pang-ibaba nito damit.

Parang napaso na biglang lumayo sa kaniya si Beckett.

She looked up at him, her eyebrow furrowed. "Bakit ka lumayo? Lumapit ka nga sakin para matapos na tayo."

Marahas itong umiling. "No! I'm already on the verge, Ru!"

"Bakit ka ba naninigaw?" Inis niyang sikmat sa binata saka nakapameywang na tumayo. "Lumapit ka na dito sakin. I want this over with, Furrer."

"No—"

"Huwag ka ngang maarte!" Mas nadagdagan lalo ang inis niya. "Halika rito."

"No. If you kneel in front of me, my mind and my body will blow up!"

She puffed a breath. "Alang naman tumuwad ako habang sinusukatan ka." Sarkastiko niyang sabi.

Ipinilig ng binata ang ulo saka lumapit sa kaniya para kunin ang measuring tape na hawak saka ito na ang nagsukat sa sarili.

"Seriously?" Napapantastikuhan niyang tanung sa binata.

"Yes. I'm serious." Anito saka nagpatuloy sa pagsukat sa sarili.

Napailing nalang si Ruth ng ibigay sa kaniya ni Beckett ang measuring tape pagkatapos nitong sabihin sa kaniya ang sukat nito.

"Kulang pa." Aniya saka walang sabi-sabing lumapit sa binata at ipinalibot ang measuring tape mula belt nito pababa sa gitnang hita, patungo sa pang-upo nito hanggang sa may pigi sa likod nito. "There." Tiningala niya ang binata. "Masikip ba?"

POSSESSIVE 19: Beckett FurrerTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon