CHAPTER 4

1.6M 31.9K 3.6K
                  

CHAPTER 4

PASIMPLENG hinilot ni Ruth ang sentido matapos ubosin ang ibinigay sa kaniyang ladies drink ng host ng Fashion Gala kung nasaan siya ngayon. Pakiramdam niya ay nalasing siya sa limang glass ng parehong ladies drink na ininom niya. Thanks to Louie. Whatever is in that drink really made her drunk a little and she's dangerous when she's just tipsy.

Hindi niya alam kung anong laman ng ladies drink na ininom niya, pero hindi naman niya mahindian kanina dahil isa si Mr. Viatto sa mga kilala at niri-respetong Fashion Designer dito sa New York.

Ruth keeps on drinking even though she felt light-headed.

Napabuntong-hininga siya saka umalis sa mesang inuukupa at nilapitan si Mr. Louie Viatto, ang host ng Fashion Gala na 'yon. "Louie," kuha niya sa atensiyon nito, "may I have a second with you?"

Louie instantly smiled at her. "Of course, Ruth, my dear." Hinawakan nito ang kamay niya saka iginiya patungo sa parte ng Hall na hindi masyadong maingay saka humarap sa kaniya. "What is it, darling?"

Hinawi niya ang ilang hibla ng buhok na tumatabing sa pisngi niya. "I feel dizzy all of the sudden and I just want to bid goodbye to you and to your wonderful party. I'm not feeling well."

"Aww... maybe its because of the drink I gave you? It has some hard liquor content." Maarteng tumikwas ang mga kamay ni Louie saka masuyong hinaplos ang buhok niya. "You rest well, okay? I will let you go tonight but not tomorrow night. You have to be in my Fashion Show. I'm counting on you, okay? You can't miss it, Darling."

"Of course." She smiled and pressed her cheeks against Louie's before saying goodbye. "I really have to go and rest."

"I understand, Dear."

Nginitian niya si Louie saka naglakad palabas ng Hall.

Pababa siya ng hagdan na maghahatid sa kaniya sa labas ng Hall ng matigilan siya dahil sa lalaking paakyat at pasalubong sa kaniya.

He wears his suit with sexiness, he's oozing with hotness as he ascends the stairs and Ruth can't help but to stare at the handsome devil who's smiling sexily at her.

"Hey, Beautiful lady." He said then he winked at her.

Inirapan niya ang binata saka nagpatuloy sa pagbaba ng hagdan. "Tigilan mo ako, Furrer."

Nang magpantay sila sa hagdan, kaagad na umikot si Beckett patabi sa kaniya saka katabi niya itong bumaba ng hagdan.

Napabuntong-hininga siya saka bumaling sa binata. "Sinusundan mo ba ako, ha?"

Ilang segundo siyang tinitigan ng matiim ni Beckett bago siya nito sinagot. "Yeah. May reklamo ka ba do'n?"

Hindi makapaniwalang napatitig siya sa guwapong mukha ng binata. "Hindi ka man lang nag deny."

"What's the use?" Kibit-balikat nitong tanung, "I'm really here because I want to see you."

Mapakla siyang natawa at napailing. "Ako ba pinaglololoko mo?"

Kaagad na umiling ang binata. "Nope. I really want to see you."

Inirapan niya si Beckett saka nagpatuloy sa paglalakad pero humarang sa kaniya ang binata.

"Ihahatid na kita." Wika nito na ikinataas ng kilay niya.

Dapat umayaw siya pero tipsy na siya. Gusto niyang makabalik sa Hotel room niya na hindi inaalala ang kaligtasan niya. She's a woman and tipsy at that. Hindi yon magandang kombinasyon lalo na kung mag-isa lang siyang sasakay sa Taxi patungo sa Hotel na tinutuluyan niya.

POSSESSIVE 19: Beckett FurrerTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon