Limitless

7.8K 356 83
                  

Hello! Thank you so much for reading BSS series 5. Sa totoo lang wala na akong masabi kasi overwhelmed pa rin ako sa suportang pinapakita at binibigay ninyo hindi lang sa akin kundi sa mga istoryang gawa ko.

Writing stories is my way of escape. And I hope, in some way, my stories were able to give you the peace you maybe needing right now.

Sana ay nagustuhan ninyo ang story ng HiraNius couple natin. It was short, but I hope you enjoyed reading it. Some may find friends to lovers trope a little bit boring but for me, this is one of the hardest tropes to write. Thank you for indulging me. I still have a long way to go and I hope you'll be there for me as I grow as a writer.

See you in the next book meow!

I love you, Cheesecakes, beyond words.

I love you, Cheesecakes, beyond words

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.


Always,
Abby

-

If you enjoyed the story, please consider buying me a coffee. Thank you for the support! 💙

Link: https://ko-fi.com/ohcheeseball

Limitless (Bump, Set, Spike #5)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon