54

5.2K 352 172
                  

3-28

Granger Dela Costa

6:34 PM

Hirayana:

Pssst.

Beb!

Nasa practice pa kayo?

Seen, 6:35 PM

Granger:

We're almost done.

Why?

Hirayana:

Nagrereklamo na sina Arkin!

Kanina pa raw kayong 6am!

Granger:

Ah.

Hirayana:

Pahinga ka naman baka kung mapano ka na 😭

Granger:

Ako ba talaga

Hirayana:

Ha?

Granger:

Nothing.

Nag-dinner ka na?

Hirayana:

Hindi pa!

Granger:

Nasa bahay ka?

I'll pick you up.

Let's eat outside?

Hirayana:

SURE

ANYTIME

ANYWHERE

BASTA IKAW BEB

Granger:

Wait for me.

Hirayana:

Always naman 🥴

Granger:

Ako rin naman.

Limitless (Bump, Set, Spike #5)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon