11

5.9K 372 141
                  

3-18

Granger Dela Costa

1:23 PM

Hirayana:

Beb.

Seen, 1:24 PM

Granger:

Kapag tayo napagalitan na naman, Hirayana.

Hirayana:

HAHAHAHAHAH

WAIT KASI

Granger:

What?

Hirayana:

Thank you.

Granger:

For what.

Hirayana:

For loving me airconditionally.

Granger:

What??

Hirayana:

JOKE KASI YAN

AIRCONDITIONALLY

UNCONDITIONALLY

AHHAAHAHAHHAHAH

Granger:

Oh.

Okay.

Hirayana:

Cold mo naman.

Granger:

Airconditionally e.

Hirayana:

Namo hahahaahahaha!

Limitless (Bump, Set, Spike #5)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon