13

6.2K 346 69
                  

3-18

8:34 PM

Hirayana Raelle Mallari
34 mins ago • Friends

I mean 🤪

I mean 🤪

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

😂 5

Granger Antonius Dela Costa: Haha

     | Hirayana Raelle Mallari: ANTONIUS 😡

     | Granger Antonius Dela Costa: PM

     | Hirayana Raelle Mallari: Hmp oki

Hiiro Matsunaga: Ganda naman pala haha @Klax @Danika

     | Klax Mondragon: Alam niyang 'di siya maganda HAHAHAHHA

     | Danika Ann Peralta: hahahaha

     | Hirayana Raelle Mallari: Dapat apelido mo Monliit kasi nasaan ang dragon?! @Klax

     | Klax Mondragon: TAENA MO

Limitless (Bump, Set, Spike #5)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon