အပိုင်း (၄၉) လောဘအတွေးများ

332 58 11
                  

((Zawgyi))

အပိုင္း (၄၉)
ေလာဘအေတြးမ်ား

💊💊💊

အ့့ံဩမႈမ်ားအားတုန႔္ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ကုန္းရိထ်န္းဟန္က မတ္တပ္ရပ္ကာ သံသယျဖစ္စရာမရွိႀကီးမားသည့္ ခ်ီစြမ္းအားမ်ားကိုထုတ္လႊတ္လိုက္သည္။

ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို ေသြးႏွင့္ခ်ီစြမ္းအားမ်ားက အခ်က္ျပလိုက္သည့္ႏွယ္ လွ်ံထြက္ကာ အဆက္မျပတ္တဟုန္ထိုးတိုးတက္လာသည္။ အႏွိုင္းမဲ့ႀကီးမားေသာခ်ီစြမ္းအားက ေနရာ၌ရွိသမွ်လူအားလုံးကို ဖိႏွိမ္ပစ္လိုက္သည္။ ၎က ရိုးရိုးသာမန္ဟို႔ထ်န္းအဆင့္(၉) သိုင္းပညာရွင္တစ္ေယာက္ႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ မ်ားစြာပိုမိုသာလြန္ကာ အ‌ားေကာင္းေနသည္။

မ်ားစြာေသာအႀကီးအကဲမ်ား ခ်က္ခ်င္း မ်က္လုံးျပဴးသြားၾကသည္။

သူတို႔လည္း ရွန္းထ်န္းအဆင့္စြမ္းအားရွင္မ်ားျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ဤမ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္သိုင္းပညာရွင္၏စြမ္းအားမ်ားကို သံသယျဖစ္ဖြယ္မရွိ အလိုလိုခံစားမိၾကသည္။

ထိုအခိုက္၌ သူတို႔၏အေတြးမ်ား ေယာက္ယက္ခတ္ကာ စိတ္သေဘာထားမ်ား နိုးထတက္ႂကြလာသည္။ သို႔ေသာ္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ သူတို႔၏ပထမဦးဆုံးတုန႔္ျပန္မႈမ်ားက --- ကုန္းရိမ်ိဳးႏြယ္စုမွာ ဒီကေလးရွိေနလို႔ကေတာ့ သူတို႔မ်ိဳးႏြယ္စုအဆင့္အတန္းက ေနာင္ႏွစ္တစ္ရာမက ေသခ်ာေပါက္ ဆက္လက္တည္ၿမဲ‌ေနမွာ မလြဲဧကန္ပဲဟူ၍ျဖစ္သည္။

ကုန္းရိထ်န္းဟန္ ရွန္းထ်န္းအဆင့္ကို ဘာအေႏွာင့္အယွက္မွမရွိဘဲ အႏၲရာယ္ကင္းကင္း တက္လွမ္းသြားနိုင္သေ႐ြ႕ေပါ့.....

ထိုတဒၤဂ၌ ယခင္ကတည္းက ကုန္းရိထ်န္ဟန္အေပၚ အစဥ္ခ်စ္‌ေၾကာက္ရို‌ေသခဲ့သူတို႔၏အၾကည့္မ်ားမွာ ပို၍ျပင္းျပအသက္ဝင္လာခဲ့သလို၊ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ မနာလိုဝန္တိုဖြစ္ေနၾကသူအေပါင္း၏ မုန္းတီးမႈမ်ားက ပိုမိုေတာက္ပေလာင္ကြၽမ်းကုန္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသူတို႔သည္ ေၾကာက္ခမန္းလိလိခ်ီစြမ္းအားမ်ားကိုအာ႐ုံခံမိသည္ႏွင့္ သူတို႔ရင္ထဲရွိအမုန္းမီးေတာက္မ်ားကို ဝွစ္ခနဲျမည္ေအာင္ၿငိမ္းသတ္ခံလိုက္ရကာ သက္ျပင္းရွည္မ်ားသာခ်မိၾကေလသည္။

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 08, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

မင္းအတြက္ ေဆးတစ္ခြက္ [System]Where stories live. Discover now