အပိုင္း (၂၁) ထုံးထ်န္းမ်က္လုံး

1.1K 275 1
                  

((Zawgyi))

အပိုင္း (၂၁)
ထုံးထ်န္းမ်က္လုံး

💊💊💊
ကုက်ိဳးသည္ မ်ိဳးႏြယ္စုအိမ္ေတာ္သခင္ေလး(၅)ဦး၏ တိုက္ရည္ခိုက္ရည္မ်ားကို ျမင္ရမည့္ အေရးေတြးၿပီး အလြန္စိတ္အားထက္သန္ကာ စိတ္လႈပ္ရွား​မိသည္။

သူတို႔အားလုံးက မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ထဲမွာ အေတာ္ဆုံးနဲ႕ နာမည္အႀကီးဆုံး​ေလ။ သူတို႔ထဲကေန ေနာက္ဆုံးမွာ ဘယ္သူက အင္အားအႀကီးဆုံးျဖစ္မလဲဆိုတာ ဘယ္သူသိနိုင္မွာလဲ?

ထို႔ေနာက္ အဆုံးအျဖတ္ေပးမည့္အခ်ိန္သို႔ေရာက္ရွိလာသည္။ မ်ိဳးႏြယ္စုအိမ္ေတာ္ႀကီး(၅)ခုမွ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ နန္းေတာ္၏ နန္းျမင့္ေမွ်ာ္စင္ထက္မွ ေတာ္ဝင္မိသားစုဝင္မ်ားသည္လည္း လာမည့္ၿပိဳင္ပြဲအေပၚ အထူးတလည္ အာ႐ုံစိုက္လာၾကသည္။

ဤမ်ိဳးဆက္၏ စြမ္းအားႀကီးမားသူပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ယခင္မ်ိဳးဆက္မ်ားထက္ မ်ားစြာ ပိုမို၍ သာလြန္ထူးခြၽန္ၾကသည္။

ယခင္ အင္ပါယာသခင္ေလးမ်ားသည္ အသက္(၂၀)အ႐ြယ္ခန့္တြင္ ခ်ီေသြးေၾကာေငြ႕ရည္ဖြဲ႕ျခင္းအဆင့္ကို ေရာက္သည္ဆို႐ုံမွ်သာရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုမ်ိဳးဆက္၏ သခင္ေလးမ်ားကေတာ့ ဟို႔ထ်န္းအဆင့္ (၉)၊ ထိပ္ဆုံးအဆင့္ကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ထားၿပီျဖစ္သည္! ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ ရွန္းထ်န္းအဆင့္သို႔ တက္လွမ္းနိုင္ရန္ ေျခတစ္လွမ္းသာလိုၿပီး ထိုအခါ အင္ပါယာ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည့္ သိုင္းပညာရွင္မ်ားၾကားတြင္ အားလုံး၏ အဆင့္အတန္းကို ျမႇင့္တင္နိုင္မည္ျဖစ္သည္!

လူငယ္မ်ားသည္ အႏွိုင္းမဲ့အလားအလာေကာင္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံၾကေပသည္။

ထိုနည္းတူ ဤက​ဲ့သို႔ ပါရမီရွိေသာ လူငယ္မ်ားစြာေပၚထြန္းလာျခင္းက ထ်န္းဝူတိုက္ႀကီးတစ္ခုလုံးရွိ ပါရမီရွင္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစည္းလိုက္လွ်င္ လက္ဖ်ားခါေလာက္ေအာင္ အင္အားႀကီးမားသည့္ေခတ္တစ္ခုသို႔ ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ နဂါးတို႔၏တိုက္ပြဲ၊ က်ားတို႔၏စစ္ေျမ​ျပင္ကဲ့သို႔ အင္အားႀကီးမားသူမ်ားအၾကားတြင္ မ်ားစြာေသာ ထူးျခားျပင္းထန္သည့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားေပၚေပါက္လာကာ ဤတိုက္ႀကီးတစ္ခုလုံးအတြက္ ခမ္းနားႀကီးက်ယ္သည့္ ႏွစ္မ်ားစြာသို႔ ေရာက္ရွိလာမည္မွာမလြဲဧကန္​ပင္!

မင္းအတြက္ ေဆးတစ္ခြက္ [System]Where stories live. Discover now