အပိုင္း (၂၆) အရိုးပုလဲ

1.2K 294 16
                  

((Zawgyi))

အပိုင္း (၂၆)
အရိုးပုလဲ

💊💊💊
ထိုေန႕မွစ၍ ကုန္းရိထ်န္းဟန္ႏွင့္ ကုက်ိဳးတို႔သည္ သူတို႔၏ ေန႕စဥ္ဘဝ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို အတူတကြ ပုံမွန္လုပ္ေဆာင္ၾကေတာ့သည္။

မနက္ခင္းတိုင္းတြင္ ကုက်ိဳးက ေဆးႀကိဳအိုး(၄)အိုးစာ ခ်ီအားျဖည့္ေဆးလုံးမ်ားႏွင့္ ေဆးႀကိဳအိုး(၁)အိုးစာ ေႏြဦးသစ္လြင္ေဆးလုံးမ်ားကို ေဖာ္စပ္သန့္စင္ၿပီး ကုန္းရိထ်န္းဟန္က ကုက်ိဳးေရးသားေပးသည့္ နတ္ေဆးပညာစိတ္ဝိညာဥ္က်င့္ႀကံေရးနည္းလမ္းႏွင့္ မရဏဝိညာဥ္ဆူး က်မ္းစာမ်ားကို ဖတ္ရႈရင္း ခ်င့္ခ်ိန္ေတြးေတာေလ့ရွိသည္။

ေန႕လည္ပိုင္းတြင္ ကုက်ိဳးသည္ စြမ္းအားမ်ားျပန္လည္ျဖည့္တင္းရန္ ေခတၱအနားယူၿပီး ကုန္းရိထ်န္းဟန္သည္လည္း မိမိစိတ္အ​ေျခအေနကို ျပန္လည္အားျပည့္ေစရန္ နာရီဝက္ခန့္ အနားယူေလသည္။

မြန္းလြဲပိုင္းမွာေတာ့ ကုက်ိဳးက လိပ္သေႏၶသားခ်ီေသြးေၾကာအခြံမာေဆးရည္ႏွင့္ ဓာတ္ႀကီးငါးပါးညီၫြတ္ျခင္းဓာတ္စာတို႔ကို အျမန္သန့္စင္ၿပီးေနာက္ ကုန္းရိထ်န္းဟန္က ေဆးအႏွစ္ရည္တြင္ ေဆးရည္စိမ္ၿပီး ေဆးဓာတ္စာမ်ားကို စားသုံးသည္။ သူတို႔ႏွစ္ဦးသည္ ထိုကဲ့သို႔ အခ်ိန္(၃)နာရီခန့္ အတူတကြ ကုန္ဆုံးၾကေလသည္။

ညဘက္ေရာက္ေတာ့ ကုန္းရိထ်န္းဟန္က ကုက်ိဳးကို နတ္ေဆးပညာစိတ္ဝိညာဥ္က်င့္ႀကံေရးကို မည့္သိုမည္ပုံေလ့လာက်င့္ႀကံရမည္ကို သင္ၾကားျပသေပးသည္။ သို႔ေသာ္ မရဏဝိညာဥ္ဆူးႏွင့္ ပတ္သတ္၍ေတာ့ လက္ရွိတြင္ တိုးတက္မႈ တစ္စုံတစ္ရာမရွိေသးေပ။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ကုက်ိဳးသည္ ကုန္းရိထ်န္းဟန္၏ အမိန့္အရ ကုန္းရိထ်န္းဟန္၏ စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ အေရးကိစၥတခ်ိဳ႕တြင္ မၾကာခဏ ပါဝင္ကိုင္တြယ္ခဲ့သည္။ ကုန္းရိထ်န္းဟန္က ကုက်ိဳးကို ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ အခြင့္အာဏာမေပးထားေသာ္ျငား ခက္ခဲလွသည့္ စီးပြားေရးကိစၥမ်ားအေပၚ ကုက်ိဳး၏ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသုံးသပ္ခ်က္မ်ားကို နားေထာင္ေပးၿပီး လိုအပ္ခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာရွိပါက ေထာက္ျပသင္ၾကားေပးေလသည္။

မင္းအတြက္ ေဆးတစ္ခြက္ [System]Where stories live. Discover now