အပိုင္း (၅) ခ်န္းယြင္ၿမိဳ႕ေတာ္

1.2K 261 24
                  

((Zawgyi))

အပိုင္း (၅)
ခ်န္းယြင္ၿမိဳ႕ေတာ္

💊💊💊
အထက္တန္းလႊာကေလးမ်ား၏ ပညာသင္ၾကားျခင္းကို ငယ္႐ြယ္စဥ္အခ်ိန္ကတည္းက စတင္ခ​ဲ့ၾကသည္။ ခ်ီထ်န္း႐ုံသည္လည္း ငယ္စဥ္ကတည္းက ခ်ီမိသားစု၏ တိုက္ရိုက္မ်ိဳးႏြယ္ကဲ့သို႔ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းခံရသျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔ ပညာသင္ၾကားျခင္းမ်ိဳးကို မျဖစ္မေန ခံယူခဲ့ရသည္။ ထိုပညာသင္ၾကားျခင္း၏ အေရးႀကီးအခ်က္မ်ားထ​ဲမွတစ္ခုက လူအခ်ိဳ႕ကိုမွတ္မိေအာင္ ေလ့လာမွတ္သားရျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာဆိုလွ်င္ ခ်န္းယြင္ၿမိဳ႕ေတာ္မွ နာမည္ေက်ာ္မ်ိဳးရိုးမ်ား၏ မိသားစုအိမ္ေတာ္မ်ားျဖစ္သည္။ ၄င္းအိမ္ေတာ္မ်ားကို အင္အားေသးေသးႀကီးႀကီးစိတ္ထဲႏွလုံးထဲတြင္ ၿမဲၿမံရွင္းလင္းေနေအာင္ မွတ္သားထားရသည္။ ထိုမွသာ အခ်ိန္တန္ အျပင္ေလာကသို႔ထြက္ၿပီး အလုပ္တာဝန္မ်ားထမ္းေဆာင္သည့္အခါ မျပစ္မွားသင့္သည္လူကို အျပစ္ျပဳမိျခင္းမွ ေရွာင္ရွားနိုင္ေစရန္ျဖစ္သည္။ ထိုအထဲမွ အေရးတကာ့အေရးအႀကီးဆုံးကေတာ့ ခ်န္းယြင္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ မိသားစုအိမ္ေတာ္ႀကီး (၅)ခုျဖစ္သည္။

ကုန္းရိထ်န္းဟန္၏ကိစၥသည္လည္း လူအမ်ားအာ႐ုံစိုက္ခံရသည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ကုန္းရိအိမ္ေတာ္မွ က်န္းမာေရးခ်ဴခ်ာ​ေသာကေလးတစ္ေယာက္ကိုဖြားျမင္သည့္ သတင္းမ်ားစတင္ျပန့္ႏွံ႕လာခ်ိန္တြင္ စိတ္ထဲကႀကိတ္ၿပီး ေလွာင္ေျပာင္ျပယ္ရယ္ျပဳခ​ဲ့သူမ်ားလည္းရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုက်န္းမာေရးခ်ဴခ်ာေသာ လူမမာတစ္ေယာက္ျဖစ္သည့္ ကုန္းရိထ်န္းဟန္က မိသားစုကို ခိုင္မာစြာေျခကုပ္ယူနိုင္သည့္အျပင္ နာမည္ဂုဏ္သတင္းလည္း အလြန္ေက်ာ္ေစာခဲ့သည္။ ေလာကဓံ၏ အနိမ့္အျမင့္အတက္အက်မ်ားကို အံတုရင္ဆိုင္နိုင္ေသာ သူ၏အသြင္အျပင္မွာ ဒ႑ာရီလာပုံျပင္တစ္ခုသဖြယ္ပင္ ျဖစ္လာခ​ဲ့သည္။

အျခားေသာ အိမ္ေတာ္ႀကီး(၄)ခုမွ သခင္ေလးမ်ားကလည္း ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲ နာမည္ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ၾကားသူမ်ားျဖစ္သည္။ အိမ္ေတာ္တစ္ခုစီတိုင္းတြင္ အျခားေသာ ေခတ္ၿပိဳင္လူငယ္မ်ားကို အနိုင္တိုက္နိုင္သည့္ သိုင္းပညာက်င့္ႀကံသူမ်ားစြာရွိၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႔​သိုင္းပညာကိုသာ အေလးအျမတ္ထားသည့္ ကမာၻႀကီးတြင္ သိုင္းပညာမက်င့္ႀကံနိုင္သည့္ ကုန္းရိထ်န္းဟန္ခမ်ာ ေဘးထြက္ထိုင္ေနရမည္သာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူသည္ လူအမ်ားက 'အင္ပါယာ၏သခင္ေလးမ်ား' ဟုဆိုလိုက္ရင္ သခင္ေလး(၄)ဦးမဟုတ္ဘဲ သခင္ေလး(၅)ဦးအျဖစ္ တန္းတူအသိအမွတ္ျပဳကာ ေလးစားခံရေလသည္။ ေလာကႀကီးထဲမွ ကိုယ္လွ်ာကိုယ္ျပန္ကိုက္ရမွေက်နပ္သည့္ လူမ်ားအတြက္ေတာ့ အတိတ္တုန္းက ေလွာင္ေျပာင္ျပက္ရယ္ျပဳခဲ့သမွ်သည္ ယခုအခါ ထူးဆန္းအံ့ဖြယ္မ်ားသာျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔သည္ စိတ္ထဲတြင္ မႏွစ္ၿမိဳ႕ကာ သေဘာမက်ေသာ္ျငား အျပင္ပန္းမွာေတာ့ ေလးစားအားက်ရသည္သာျဖစ္ေတာ့သည္။

မင္းအတြက္ ေဆးတစ္ခြက္ [System]Where stories live. Discover now