အပိုင္း (၁၀) ​ေဆးဝါးသန့္​စင္ျခင္​း

1.3K 308 22
                  

((Zawgyi))

အပိုင္း (၁၀)
ေဆးဝါးသန္​႔စင္​ျခင္​း

💊💊💊
ပထမဦးဆုံး အခန္​းထဲတြင္​ ေဆးႀကိဳအိုးမ်ားရွိေနသည္။ ေဆးႀကိဳအိုးမ်ားက အလြန့္အလြန္မ်ားျပားလွသည္။

ထိုေဆးႀကိဳအိုးမ်ားကို အေသး၊ အလတ္၊ အႀကီးဟူ၍ သုံးမ်ိဳးသုံးစားခြဲျခားထားသည္။ ေဆးႀကိဳအိုးမ်ားက ေဆးႀကိဳအိုးေသး (၁၀)အိုး၊ ေဆးႀကိဳအိုးအလတ္ (၄)အိုး ႏွင့္ ေဆးႀကိဳအိုးႀကီး (၂)အိုး​ျဖစ္သည္။ ေဆးႀကိဳအိုးတစ္ခုခ်င္းစီသည္ အလြန္အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံက အႏုစိတ္​ေသသပ္လွသည္။ ၄င္းအိုးမ်ားသည္ ေဆးဝါးေလာကတြင္ ထိပ္တန္းအဆင့္ ေဆးႀကိဳအိုးမ်ားဟုပင္ သတ္မွတ္နိုင္သည္။ တစ္ခ်က္ၾကည့္႐ုံျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ သာမာန္ထက္ သာလြန္မႈကို ခံစားသိရွိနိုင္သည္။ ဒီေဆးႀကိဳအိုးေတြက ေသခ်ာေပါက္ ေဆးဆရာတိုင္း၏ အိပ္မက္ထဲက ပထမတန္းစား ေဆးႀကိဳအိုးမ်ားပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။

ေနာက္တစ္ခုက ေဆးမီးဖိုမ်ားျဖစ္သည္။
ကုန္းရိထ်န္းဟန္သည္ က်မ္းစာအုပ္မ်ားကို ဖတ္ရႈေလ့လာထားသျဖင့္ ထ်န္းတု တိုက္ႀကီး အတြင္းမွ ေဆးဆရာမ်ားသည္ ေဆးလုံးမ်ားကိုသာ ေဖာ္စပ္နိုင္ေသာ္လည္း တကယ္တမ္း ေဆးဆရာမ်ားက ေဆးဝါးဓာတ္စာႏွင့္ ေဆးအႏွစ္ရည္မ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္နိုင္ေသးေၾကာင္း စိတ္ထဲတြင္ စြဲၿမဲစြာ သိေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူက မတူညီေသာ မီးဖိုအမ်ိဳးအစား (၈)ခုကို ျပင္ဆင္ေပးထားသည္။ ထိုမီးဖိုမ်ားေဘးရွိ ဗီရိုထဲတြင္ မ်ားစြာေသာ မီးဖိုေဆာင္သုံးပစၥည္းမ်ားကို အစီအစဥ္တက် စီရီထားသည္။ -- ထိုအသုံးအေဆာင္ပစၥည္း တစ္ခုစီတိုင္းက အေရာင္တလက္လက္ ေတာက္ပေနကာ ၄င္းတို႔၏ အရည္အေသြးကလည္း ေဆးႀကိဳအိုးမ်ားကဲ့သို႔ တစ္ခ်က္ၾကည့္႐ုံျဖင့္ သိသာလွသည္။

အရာအားလုံးက ေဆးဝါးသန့္စင္ရာတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ စီစဥ္ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆုံးတစ္ခုက နံရံႏွစ္ခုစာေနရာယူထားသည့္ မေရမတြက္နိုင္သည့္ အံဆြဲေလးမ်ားပါေသာ ဗီရိုႀကီးတစ္လုံးျဖစ္သည္။ ထိုအံဆြဲတစ္ခုစီတြင္ ေဆးဝါးအမယ္မ်ား အျပည့္ရွိ​ေနသည္။ ထိုဗီရို၏ ေဘးတြင္ ႀကီးမားသည့္ ေသတၱာႏွစ္လုံးရွိၿပီး ထိုထဲတြင္ ေဆးဝါးသန့္စင္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားက အျပည့္အသိပ္ေနရာယူထားသည္။

မင္းအတြက္ ေဆးတစ္ခြက္ [System]Where stories live. Discover now