အပိုင္း (၄၂) ေလာင္းသမွ် အနိုင္ရျခင္း

1K 239 23
                  

((Zawgyi))

အပိုင္း (၄၂)
ေလာင္းသမွ် အနိုင္ရျခင္း

💊💊💊

ကုန္းရိထ်န္းဟန္သည္ လက္ဆန့္လိုက္သည္ႏွင့္ ခ်ီစြမ္းအားအျပည့္ပါေသာ လက္သီးတစ္ခ်က္က ႏြား႐ုပ္ဆိုး၏ ေလခြင္းလက္သည္းမ်ားထံသို႔ ျပင္းထန္စြာ အလုံးအရင္း ဝင္ေရာက္သြားသည္။ ထိုလက္သီးခ်က္က အလြန္အားျပင္းကာ ႏြား႐ုပ္ဆိုး၏ ေလခြင္းလက္သည္းမ်ားကို တိုက္မိသည္ႏွင့္ ေလခြင္းလက္သည္းက ခ်က္ခ်င္း ေပါက္ကြဲထြက္သြားသည္!

ႏြား႐ုပ္ဆိုးမွာ အလြန္လ်င္ျမန္သည္။ သူ၏အျမန္ႏႈန္းက အလြန္ျမင့္မားသျဖင့္ ပြဲၾကည့္ပရိတ္သတ္မ်ားသည္ သူလႈပ္ရွားသြားသည္ကို အရိပ္အေယာင္သာ ေတြ႕ရသည္။ သူသည္ အရင္ ၿပိဳင္ပြဲတိုင္းတြင္ ၿပိဳင္ဘက္ကို အေကာင္းဆုံးအေျခအေနအား ဆုပ္ကိုင္ခြင့္မေပးသလို၊ သူ႕ထက္ ပို၍လ်င္ျမန္သူလည္းမရွိေပ။ သူ၏ပထမဆုံးတိုက္ကြက္က ၿပိဳင္ဘက္၏ အသားမ်ားကို ဆုတ္ၿပဲသြားေစနိုင္သည္။ ၿပိဳင္ဘက္က အလ်င္အျမန္ေရွာင္နိုင္၍ အသားမ်ား မဆုတ္ၿပဲမသြားလွ်င္ေတာင္ ၄င္းက ေသြးအမွတ္အသားတစ္ခု က်န္ရစ္ေစကာ ေလခြင္းလက္သည္း၏ အရွိန္ေၾကာင့္ အတြင္းဒဏ္ရာရသြားမွာ ေသခ်ာသည္။

သို႔ေသာ္ ယခုအေခါက္တြင္ သူ၏ေလခြင္းလက္သည္းမ်ား ထြက္ေပၚလာသည္ႏွင့္ ခ်ီစြမ္းအားမ်ား ခ်က္ခ်င္းေပါက္ကြဲသြားၿပီး ၄င္းက ကုန္းရိထ်န္းဟန္ကို ဒဏ္ရာမရေစသည့္အျပင္ ႏြား႐ုပ္ဆိုးခမ်ာ ႐ုတ္တရတ္ဝင္လာသည့္ လွ်ပ္တစ္ျပက္တိုက္ကြက္ေၾကာင့္ ပါးစပ္မွ ေသြးတစ္ပြက္ အန္ထုတ္လိုက္၏။

ႏြား႐ုပ္ဆိုးက ထိတ္လန့္တၾကားဆိုသည္။

"မင္း..မင္း...မင္းက အရမ္းအင္အားႀကီးတယ္!"

ကုန္းရိထ်န္းဟန္က လက္ႏွစ္ဖက္ကိုေနာက္ပစ္လိုက္ရင္း ဝံ့ႂကြားစြာ ​ေျပာလိုက္သည္။

ကုန္းရိထ်န္းဟန္က လက္ႏွစ္ဖက္ကိုေနာက္ပစ္လိုက္ရင္း ဝံ့ႂကြားစြာ ​ေျပာလိုက္သည္။

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
မင္းအတြက္ ေဆးတစ္ခြက္ [System]Where stories live. Discover now