က်င္​့ၾကံ​ေရးအဆင္​့သတ္​မွတ္​ခ်က္​မ်ား

2.7K 229 12
                  

((Zawgyi))

က်င့္ႀကံေရးအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

မူလစာေရးသူက က်င့္ႀကံေရးအဆင့္ခြဲျခားသတ္မွတ္ပုံေတြေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႕ အမည္ေတြက ေျပာင္းလဲမႈရွိနိုင္ပါတယ္.

တိုက္ခိုက္ေရးက်င့္ႀကံသူမ်ား၏ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ဟို႔ထ်န္း/ဆည္းပူးက်င့္ႀကံျခင္း
(အဆင့္ ၉ ဆင့္)
➡ လ်န္႐ႊယ္က်င့္ - ေသြးသန့္စင္ျခင္း (၃)ဆင့္
➡ တြမ့္ဂူက်င့္ - အရိုးတည္ေဆာက္ျခင္း (၃) ဆင့္
➡ န်င့္မိုင္က်င့္ - ခ်ီ​ေသြး​ေၾကာ​ေငြ႔ရည္​ဖြဲ႔ျခင္​း (၃)ဆင့္

ရွန့္ထ်န္း/ ခ်ီစြမ္းအင္ေမြးဖြားျခင္း
(အဆင့္ ၉ ဆင့္)
➡ ဟန္ခ်ီက်င့္ - ခ်ီစြမ္းအင္စုပ္ယူျခင္း အဆင့္ (၃) ဆင့္
➡ ကြၽိခ်ီက်င့္ - ခ်ီစြမ္းအင္စုစည္းျခင္း အဆင့္ (၃) ဆင့္
➡ ဟြားခ်ီက်င့္ - ခ်ီစြမ္းအင္အသြင္ျဖစ္ေပၚျခင္း အဆင့္ (၃) ဆင့္

ထို႔ဖန္က်င့္ - မေသမ်ိဳးအဆင့္
➡ အနိမ့္, အလယ္, အျမင့္, ထိပ္ဆုံးအဆင့္

ဟယ္ယြမ္က်င့္ - အဏုျမဴအဆင့္
➡ အနိမ့္, အလယ္, အျမင့္, ထိပ္ဆုံးအဆင့္

ယြီဟြာက်င့္ - ေကာင္းကင္ဘုံသို႔တက္လွမ္းျခင္းအဆင့္
➡ အနိမ့္, အလယ္, အျမင့္, ထိပ္ဆုံးအဆင့္

ထ်န္းရန္က်င့္ - ေကာင္းကင္အဆင့္
➡ အနိမ့္, အလယ္, အျမင့္, ထိပ္ဆုံးအဆင့္

ရန္က်ီက်င့္ - ျမင့္ျမတ္သူအဆင့္
➡ အနိမ့္, အလယ္, အျမင့္, ထိပ္ဆုံးအဆင့္

ရန္ဟြမ္က်င့္ - လူသားဧကရာဇ္အဆင့္
➡ အနိမ့္, အလယ္, အျမင့္, ထိပ္ဆုံးအဆင့္

ေဆြခုန္းက်င့္ - စၾကာဝဠာအဆင့္
➡ အနိမ့္, အလယ္, အျမင့္, ထိပ္ဆုံးအဆင့္

ေရွာင္တီက်င့္ - ဧကရာဇ္ငယ္အဆင့္
➡ အနိမ့္, အလယ္, အျမင့္, ထိပ္ဆုံးအဆင့္

တတီီီက်င့္ - ေကာင္းကင္ဘုံဧကရာဇ္အဆင့္
➡ အနိမ့္, အလယ္, အျမင့္, ထိပ္ဆုံးအဆင့္

မင္းအတြက္ ေဆးတစ္ခြက္ [System]Where stories live. Discover now