Chapter 30 : Afterglow

86.8K 2.3K 371
                  


***

"Still scared?" anas ni Grey nang sandaling tigilan ang labi ni Tonya. He was breathing heavily while holding her face—his thumb pressing in the middle of her chin.

Patagilid pa ring nakasandal si Tonya rito pero dahil may kalakihan ang kuwadradong tub, may espasyo para sa paggalaw nila.

Umiling siya bilang sagot. Paano siyang matatakot? What he's doing was not just sensual— it was reassuring, too. Nawawala sa isip niya ang mahiya o maramdaman ang kapangitang pinaniniwalaan. Even when doubts would start to creep in, she would just close her eyes and feel his skin rubbing against her. That's enough to feel good again. Nakikisama sa kanila ang maritmong paglalaro ng tubig. Nagdadagdag ng init.

"Hindi na," sambit niya.

Pinisil ni Grey ang baba niya.

"Great," anas nito. He parted her lips using his thumb and kissed her more.

This time, he explored her mouth as if breathing was unnecessary. Mabilis na naliyo si Tonya at pumihit paharap bago kumapit sa balikat nito. Sa isang maliit na kagat ay iniwan ni Grey ang labi niya at bumaba sa leeg niya. He trailed her skin with soft bites and kissed down to the ball of her shoulders. Paulit-ulit ang masarap na repetisyon—kiss, bite, lick—like she was something delicious.

"Feel me, too," bulong nito.

Sumunod siya. She traced his back and his arms. She felt his chest and his abdomen with her fingertips. Nang iliyad siya nito, umalalay ang kamay nito sa likod niya bago sakupin ng bibig nito ang puno ng dibdib niya. Napaungol siya. His tongue was hot, persuasively playing her, taunting her, making her surrender—na para bang hindi pa siya sumusuko. His other hand slid to taunt the needy spot between her legs.

"Grabe ka... Grey..." she moaned.

He licked and suckled her more. "Yeah..."

"Talented."

She felt his smile on her skin. He kissed her throat to her mouth again.

"Reward me, then," sabi nito at iginiya ang kamay niya sa pagitan ng hita nito.

Lumunok siya sa naramdamang pagpintig ng nasa kamay. Hinagod niya ang haba niyon sa paraang alam niya. Isinasabay sa ritmo ng daliri ng lalaki sa gitna ng hita niya.

"Ang laki... lalo."

Iniayos siya ni Grey sa pagsaklang dito. "Hm. Is that good?"

She was trying to think. Pero puro sensasyon lang ang naipoproseso ng utak niya. Malikot ang daliri nito sa pagitan ng hita niya. Mainit ang balat na kumikiskis sa balat niya. Mapanukso ang tubig, mapanukso ang lalaki sa harap niya, at mapanukso ang nasa mga kamay niya. Sinapo ni Grey ang pang-upo niya at hinapit siya sa katawan nito.

"Hindi ko alam," nabibitin ang hininga na sagot niya.

Mainit ang apoy sa mga mata nito.

"Let's find out, slowpoke," anito at itinulos ang sarili sa kanya kasabay ng pag-angkin sa dibdib niya.

Napasinghap siya nang maramdaman ang kabuuan nito sa loob niya. Iniarko niya ang katawan para rito bago sumapo sa batok nito. Kumawala ang ilang ungol sa lalamunan niya, urging him to play and suckle more.

Gumawa ng mas malaking alon ang paggalaw nila. Her core was stretched full with his thing, sopping with desire. Her flesh tightened around it, greedily squeezing it. He held her ass firmly, guiding her motion. He rocked her slow at first, building their tempo, before going faster. Kasabay ng papabilis at paparahas na pag-alon ng tubig sa tub ang singhap at ungol at anas nila; kasabay ng milyong sensasyong ibinibigay nila sa isa't isa. There were only the two of them in a warm, euphoric, sensual world.

The Late Bloomer (Published under PSICOM)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon