Chapter 27 : Secret moves

83.5K 2.7K 617
                  

***

Late lunch.

Nasa iisang mahabang mesa na gawa sa kawayan sina Tonya at Grey. Kasabay nilang kumakain ang sponsor ng marangyang seafood buffet na si Adam, ang asawa nitong si Erin, si Shaun, at si Lauren. Everyone was fishing about his relationship with Tonya. Tanging si Shaun ang nananahimik at hindi masaya sa magandang balita.

"Nabalitaan ko na niligawan ka ni baby Shaun, 'di ba, Tonya?" untag ni Erin sa pagitan ng pagsubo. She started calling Shaun 'baby' since they got in the resort. Ang sabi ni Adam ay pinaglilihian ng asawa nito ang lead actor nila. Muntikan na raw nitong suntukin.

Alanganing nangiti si Tonya at nahihiyang sumulyap kay Shaun. Panlabindalawang ulit na yata 'yon. And everytime, the goddamn guy was smiling at his girlfriend.

"Eh... oo."

Nakangiti nang malaki si Erin sa narinig na sagot. Nananahimik siya. Interesadong nakikinig si Lauren. Sumisenyas naman si Adam sa paghingi ng dispensa sa pagtatanong ng asawa kahit nakangisi. At si Shaun? May tensyon sa mga mata nila tuwing nagkakatinginan.

"Pero si Grey ang mahal mo? Hindi ka na-in love kay hot baby Shaun? Kahit kaunti?" dagdag-tanong ni Erin. Hindi maawat ng apat na buwang tiyan nito ang pang-iintriga.

"Eh..." Napatingin sa kanya si Tonya. Bakas sa mga mata ang paghingi ng saklolo.

"Can we change the topic?" singit niya.

"Let it slide, man. I want to know the answer, too," si Adam.

"Curious din ako," dagdag ni Lauren. "I'm surprised with the development, eh."

"I want to hear it, too," si Shaun. "Why don't you let her answer, Grey?"

He wanted to punch Shaun.

"Bale," si Tonya na nag-iwas ng tingin sa kanya, "crush lang. At attraction siguro. Kasi, no'ng first time ko siyang nakita, may OST, eh."

Grey wanted to silence her with a kiss. Right now, her honesty was both adorable and—because Shaun was smiling with that famous toothpaste smile—annoying. And what the hell was—

"Ano'ng OST?" untag ni Lauren na kunot ang noo.

"Official soundtrack, gano'n," sabi ni Tonya. "Kapag may guwapo kasi akong nakikita—'yong talagang guwapo—parang may OST sa paligid."

Malakas ang tawa nina Adam at Erin sa narinig. Bumungisngis naman si Lauren. Si Shaun ay nakangisi pa rin at parang nagmamalaking nakatingin sa kanya.

"Eh, si Grey? May OST rin?" si Erin.

Tumango nang sunod-sunod si Tonya. "Oo. Ang lakas nga, eh."

Humagikgik ang nagtanong at pinanggigilan ang braso ni Adam.

"Oh, man, she's very... I don't know how to put it with words," sabi ni Adam na namumula sa pagtawa.

"How about my Adam? May OST rin?" si Erin pa rin.

"Eh... mayro'n. Pero nawala kasi nakita kong may singsing, eh."

"Ah... I like you!" anunsyo ni Erin at pinisil ang pisngi ni Tonya. Malaki ang ngiti nito.

"Ano'ng nangyari sa OST ni Shaun?" si Lauren.

Pasimpleng sumulyap si Tonya kay Shaun. Panlabing-apat na sulyap sa paraang nahihiya. Hindi na siya makalunok ng pagkain.

"Wala. Si Goryo kasi, eh..." sabi nito at sumulyap sa kanya.

"What did I do?" tanong niya.

"Kinilig ka, eh. 'Ayun. Nawala 'yong OST ni Shaun," sagot nito at namula.

The Late Bloomer (Published under PSICOM)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon