Chapter 4 : Sperm Donor

114K 3.7K 810
                  

***

Nakatitig si Grey sa babaeng nakahawak sa kamay niya, iniisip kung nagbibiro ba ito. But her bright, beautiful smile told him otherwise.

Maliit at mabilog ang babae. Nasa 5'2 lang siguro. Hindi niya matantiya ang edad sa magandang mukha. Pormal at may kuwelyo ang suot na dilaw na blusa. Naka-slacks. Naka-closed shoes. Parang mag-a-apply ng trabaho o magtuturo sa isang private school.

There is something particularly sunshine-like about the girl. Parang laging nakangiti dahil may ikangingiti. Parang dala nito ang sigla at enerhiya ng araw sa mukha nito.

Ms. Sunshine certainly isn't the kind of girl who jokes around about a sperm donor.

Kinalma niya ang sarili bago sumagot, "Sperm donor? You mean for artificial insemmination? Ang alam ko, anonymous ang may-ari ng mga sperm for that procedure."

"Ha?" sandaling nangunot ang noo nito sa pag-iisip. Patuloy ang pagyugyog sa kamay niya sa hindi matapos na handshake. "Naku, hindi para sa artificial insemmination. Natural method ang gusto ko."

The ball was back in his court. Siya naman ang nangunot ang noo sa pag-iisip. Sperm donor in a natural method copulation? Hindi ba't ang ibig sabihin noon ay niyaya siya nitong–

"Natural method? Ang ibig mong sabihin..." alangan si Grey sa kumpirmasyon ng nasa isip niya. There was no way the woman he just met insinuated that she wanted him to have–

"Oo. Sex!" walang prenong anunsyo nito sa opisina ng Dean. Napatingin pa ang babae kay Portia na bahagyang napanganga at sa Dean na malalaglag ang salamin sa mata. "'Di ba 'yon ang natural method?"

Tumango nang sunod-sunod si Portia. Napabaling naman sa saradong bintana ng opisina ang Dean. At napalunok siya nang hindi sinasadya. Hindi niya malaman ang gagawin o sasabihin o isasagot. At hawak-hawak pa rin ng babae ang kamay niya.

"I don't think I understand," seryosong sabi niya. "I don't even know your name for you to..."

"Ay, sorry!" anito. "Ako si Tonya. Tonica Grace Atienza. Nice to meet you, Gregory."

Bumuntonghininga siya bago sumagot uli, "Just call me Grey. Or Direk. And no, I don't mean for you to introduce yourself–"

Pero iba na ang nasa isip ng babae.

"Bakit Grey? Hindi ba dapat Greg ang palayaw mo?"

Patuloy ang pagtaas-baba ng magkahawak na kamay nila ni Tonya. It was a miracle that he wasn't up to get mad over all of this. Must be because of her innocence. Hindi naman mukhang sinasadya ng babae na hindi pa bitiwan ang kamay niya. Or it must be because of her charisma. She had a mysterious power of drawing his attention to her. And Portia's and the Dean's.

"No one calls me Greg until after high school. Now everyone calls me Direk or Grey."

"Pero Gregory ang pangalan mo, 'di ba?" naguguluhan pa ring tanong nito.

"Actually, Ate, Gregorio ang tunay na pangalan ni Kuya," nakangiting singit ni Portia.

"Portia!" saway niya sa kapatid. Muntik na siyang umangil.

Bumelat lang ito. Nakangiti naman si Tonya.

"Eh 'di pwede rin palang Goryo ang palayaw mo?"

Nagsalubong ang kilay niya. He was up to get mad now.

"No way."

"That's nice! Kuya Goryo na ang itatawag ko sa'yo, Kuya!" excited na sabi ni Portia. Bumungisngis ito.

The Late Bloomer (Published under PSICOM)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon