Teaser

198K 3.8K 97
                  

***

Her ex-boyfriend told her she's boring. Her ex-boss told her she's incompetent. Even her ex-landlord claimed she's uninteresting.

At 33, Tonya is loveless, job-less and homeless! Malapit na rin siyang maging suicidal sa pakikitira sa Mama niya.

Sa buhay niyang puno ng injustice ay natauhan na siya. Back-up ang sangkaterbang taba, unlimited na lakas ng loob at charm na hindi mo inakala, babaliktarin ni Tonya ang kwento ng buong 33 years ng buhay niya! At 33, she will prove herself to be the Late Bloomer. 

(this is the old teaser, not the teaser in the book)

***

TCWDM: This is the edited version of the book. August 6 ang birthday ng kuwento ni Tonya. 

The Late Bloomer (Published under PSICOM)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon