Chapter 12 : The suitor

99.9K 2.9K 558
                  

***

"Good morning!" humihikab na bati ni Tonya nang dumating sa gym. 6:30 pa lang ng umaga at antok na antok pa siya.

Alas-onse ng nagdaang gabi siya nakauwi galing sa Batangas. Dahil naiilang siya sa pagbibilang ng halik ni Grey at wala siyang ideya kung bakit parehas lang ito kung kiligin at mainis, sa buong biyahe ay nagtulog-tulugan siya sa kotse nito.

Nangulit pa sana si Portia na doon na siya sa bahay ng mga ito magpalipas ng gabi pero tumanggi siya. Delikado siya sa ina. Kapag hindi siya umuwi sa dapat ay day off niya, aasa iyon na may magdo-donate na ng kailangan niya. Tatadtarin siya ng tawag at texts. Makukulili siya sa tanong, suspetsa, at konklusyon nitong umaasa sa magandang balita. Masaklap ang ending niyon: mabablangko at magpapatiwakal ang kakapirasong parte ng utak niyang gumagana, para lang ipagtanggol ang sarili kung bakit hindi pa kailangang maging desperada sa pag-ani ng binhi ng may binhi.

Masaklap. Kaya nagpahatid na lang siya kay Grey pauwi.

"Good morning to you, too," bati ni Grey sa kanya. Prente itong nakasandal sa pa-letrang L na reception area sa bungad ng gym.

" 'Oy, Direk!" Mabilis ang pagguhit ng ngiti sa labi niya. Hindi niya alam na maaga rin itong nasa gym. Ngayon niya lang ito nakita roon. "Mag-gym ka rin?"

Nauna nang humagod ang mata niya rito bago mapigilan ng atrasadong utak niya. Napalunok siya. Hoodie, malambot na shorts, at rubber shoes lang ang suot nito. Kung magbo-bonus ng ngiti, complete knock-out na ang mga sumisilay sa kaguwapuhan nito. Pero kahit seryoso ang mukha at tipid ang pagkakalapat ng mga labi, nakatutok na rito ang mata ng mga babaeng naroon. Pati na ang mga akala niyang dati ay tunay na lalaki.

"I'm here for you. We're going to replace your instructor, remember?" simpleng sabi nito sa kanya.

"Ah. Eh 'di, hindi ka maggi-gym?" tanong niya pa rin.

"I will stay for an hour or two so I can check on you, too."

Dama niya ang paglipat ng tingin sa kanya ng tatlong babae at isang lalaking nakatao sa reception counter. Nanuot sa taba ni Tonya ang init ng mata ng mga ito. Mabagal ang paghagod mula sa ulo hanggang paa niya.

"Bakit kayo nakatingin?" nakangiting tanong niya.

Ngumiti ang mga ito pero may inis na gumigiit sa kanya. Alam niya na ang karaniwang kasunod ng paghagod ng tingin sa kanya ng sinuman ay ang panghuhusga sa pigura niya.

"Yeah. Why are you staring at her like the mob?" sita ni Grey.

"Wala naman po, Sir. Na-curious lang kami kung may relasyon kayo ni Ma'am," pasimpleng litanya ng isa sa mga babae.

Nagdilim ang mukha ni Grey a narinig. At ang target ng kadiliman ay ang babaeng nagsalita.

"Pero Sir, of course, it's none of my business naman po," kusang dagdag ng babae kahit na wala pang sinasabi si Grey. Nagsimula itong mamutla.

Matipid pero hindi friendly ang ganting ngiti ng direktor.

"Can we get down to business, then? I don't like wasting time," anito.

Tumango nang halos sabay-sabay ang apat na nasa reception. Bilib na bilib naman si Tonya. Iba-ibang level pala ang kaseryosohan at katatakutan na kayang ibigay ng lalaki sa iba't iba ring tao. Wala itong bahid ng maharot na Goryong nahipan ng hangin ng Batangas nang nagdaang araw!

"Yes, Sir! Ilan po bang instructors ang papalitan natin?" alertong salo ng lalaki sa reception at pumindot sa computer nito.

"We want to replace her instructor. His name is..." bumaling sa kanya si Grey, "What's your instructor's name?"

The Late Bloomer (Published under PSICOM)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon