Chapter 38 : To keep a heartache

65.6K 2K 209
                  

***

"Eh... may singsing ka?" tanong ni Tonya kay Grey.

Tumayo ang lalaki at kinuha ang jacket nito sa kinapapatungang tokador. Naglabas ito ng kuwadradong kahon mula roon. Kulay puti.

Nakangiti ito nang lumapit sa kanya. Lumuhod sa tapat niya na nakabukas na ang kahon. "Will you marry me?"

Napakurap siya. Inaatake at pinanghihina siya ng iba't ibang emosyon habang nakikipagtitigan sa kumikislap na diamante ng singsing. Nasisilaw siya sa katotohanan ng tanong nito.

Gusto niyang magpakasal kay Grey pero—

"Eh... Hindi puwede."

Kumunot ang noo ni Grey. "Ha? Bakit?"

Asiwa siyang salubungin ang mata nito at panoorin ang sakit doon. "Itago mo na lang muna 'yan, Goryo."

"You have to give me a reason, Tonica."

Nganga. Hindi niya puwedeng sabihin dito ang rason. At dahil hindi niya puwedeng sabihin, bumibigat ang loob niya.

"No."

Nagbuntonghininga ito.

"Hey, slowpoke... Sorry kung parang hindi pinaghandaan ang proposal ako. Tumakas lang ako sa shooting at iniwan ko sina Boom at Abo ro'n. But I wanted to give you this ring because I want to marry you when everything is done."

Umiling siya. Hindi siya puwedeng magsabi ng 'Oo'.

"Tumayo ka na diyan, Goryo."

"No. Say yes first."

" 'Wag kang makulit. Hindi nga ang sagot ko."

"Why?"

"May Berlin ka pa, 'di ba? At kailangan ko pang magpapayat."

"Who told you about Berlin?"

"Nasa news po."

Kumunot lang ang noo nito. Lumunok.

"I'm not going. Hindi kita iiwan sa gitna ng mga balita ngayon. I want to be available in the country if you will be needing me. Hindi kaya ng helicopter ang trip from Berlin."

Sumimangot siya. Matigas ang ulo ni Grey.

"Kailangan mong pumunta ro'n. Pangarap mo 'yon eh. Saka... nagsasawa na ang mga tao sa balita sa atin. Soon, it will die out."

Pero alam nilang nagsisinungaling siya. Patuloy pa rin ang balita na tungkol sa kanila. Just last week, Anisse Deogracias, Shaun's previous love team, was interviewed. Hiningian ito ng opinyon tungkol sa kanila. Nang mag-guest naman si Lauren sa isang TV show, pinag-usapan din sila. At mas maingay ang Social Networking Sites. Ilang ulit na niyang nahuli ang Mama niya na nagre-report ng malicious content. Ilang ulit na rin itong na-highblood at nakalimot magkulot ng buhok para lang makipag-away.

"You want me to go?" tanong ni Grey.

"Siyempre naman. Kaya tumayo ka na diyan."

"I will go," sabi nito. "But marry me first."

"No, Grey."

Seryoso ang mukha nito. "Why not?"

"You need time to think. I need time to think, too."

Nakapagitan sa kanila ang isang mahabang patlang.

"You don't love me enough?"

Imposible ang tanong nito. Ito lang ang nasa isip niya lalo na nang hindi niya ito nakikita. Lagi na nga lang siyang nakatitig sa supladong mga litrato nito na available sa internet.

The Late Bloomer (Published under PSICOM)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon