Chapter 20 : What he could not say

78.5K 2.7K 579
                  

***

Kinabukasan, madilim pa ang langit ay ginising na ni Tonya si Shaun. Doon ito sa kuwarto niya natulog habang sa katabing kuwarto naman siya–sa dating silid ng kapatid na si Beverly. Maingat at tahimik silang umalis ng bahay at hindi na nagpaabot pang makita ng Mama niya. Takot siyang igarote ng ina. Kabibilin pa lang nito na umiwas siya sa mga komplikadong sitwasyon pero nagpatulog pa siya ng lalaki sa bahay nila. At hindi lang basta lalaki kundi si Shaun na iginigisa ng press dahil sa kanya!

Na-logic na niya ang mga bagay na iyon kagabi pa. Pero nasa kuwarto na niya si Shaun at komportableng nakahiga sa kama niya nang lubos niyang maintindihan ang mga komplikasyon. Naawa na siyang gisingin pa ito at pauwiin.

Sa gym sila dumiretso ng lalaki bago nag-agahan sa restaurant na pagmamay-ari ng kaibigan nito. May pribadong kuwarto roon na laan dito. Malayo sa mga matang mapanghusga at mga sikretong pagkuha ng camera.

Ten-thirty na nang umaga nang dumating sila sa set. At papalapit pa lang silang dalawa ni Shaun ay nanuot na kay Tonya ang iba't ibang matang nakatingin. Parang sumisingaw rin ang masamang enerhiya sa buong studio. Mali sa pakiramdam. Dumoble tuloy ang pitik ng puso niya.

Nilingon niya ang kasamang lalaki. Sa cellphone ito nakatingin, nagbabasa ng text. Hindi niya tuloy malaman kung nararamdaman nito ang tensyon sa paligid.

"I'll head over to the dressing room. Nagagalit na si Tita Renee," sabi nito nang mag-angat ng mukha at tumingin sa kanya.

Tumango siya sa ngiti nito. Tumitig pa ito sandali bago masuyong haplusin ang buhok niya. Para bang kinakabisado nito ang mukha niya.

In a distance, they looked like lovers whispering at each other. Lalong uminit ang tensyon sa set. Nagsimula na rin ang mga bulungan.

"Are you sure hindi mo na babawiin ang desisyon mo kagabi?" mahinang tanong ni Shaun.

"About..." nag-isip siya, umaalala, " 'yong basted ka na?"

He smiled in amusement. "Yes, that one. Na basted na 'ko."

Nahihiya siyang umiling, "Sorry."

Bumuntonghininga si Shaun. Namulsa. Nakita niya ang pagdaan ng lungkot sa mukha nito bago napalitan ng mas magaan.

"I guess it can't be helped. I will annoy Grey, though," sabi nito.

"Sorry uli."

"I can't say I didn't notice about what you feel. It's easy to read you, Tonica," sabi nito at magaan siyang hinalikan sa noo.

Ngumiti lang siya rito hanggang sa lumayo na ito. Inihanda naman niya ang pagbati kina Boom at Abo. Bago pa siya nakapagsalita ay hinila na siya ng dalawa sa staff room at nagsara ng pinto.

"Tonya, totoo bang natulog si Shaun sa inyo?"

Nanlaki ang mata niya sa tanong ni Boom.

"Paano mo nalaman?"

Nagkatinginan sina Abo at Boom. Papaluwa ang mata at palaglag ang panga ng dalawa. Nahintakutan siya. Akala niya ay na-stroke ang mga ito.

"Sa kuwarto mo?" si Abo.

Mas lalo siyang napantastikuhan.

"Oo. Pero paano n'yo nga nalaman?" ulit na tanong niya. Hindi naman niya sinabi o itinext kaninuman sa dalawa ang nangyari nang nagdaang gabi.

"Bakla! Bakla ka ng taon!" nagtatatalon si Boom habang nakahawak sa braso niya, "Ano'ng nangyari? Masarap ba? Malaki ba?"

"Masayang-masaya ako para sa'yo!" si Abo na tumatalon din gaya ni Boom, "Ilang round?"

The Late Bloomer (Published under PSICOM)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon