Chapter 10 : Fat and Beautiful

88.8K 3.1K 510
                  

***

Kailangang lumingon paminsan-minsan ni Grey para siguruhing nasa likod niya si Tonya. Nakatungo ang babae habang nakasunod. Nakakumos sa laylayan ng kamiseta nito. Nagsisimula naman ang annoyance niya. Ngayon niya lang ito nakitang malungkot o namomroblema.

Tonya is like an angel of sunshine—always smiling and laughing. She's always friendly with everyone, kahit pa nga minsan ay nauulinigan niyang nahuhuli itong makaunawa sa mga jokes ng crew. Everyone instantly loves her because of the sun she carries with her. Maybe including Shaun na pinauulit-ulit niya ang eksena para mapagod at mawalan ng tsansang makipagngitian.

Binuksan niya ang pinto para kay Tonya nang makarating sa master's bedroom sa second floor ng bahay.

"Come in."

Walang imik na pumasok ang babae sa kuwarto. Nakatungo pa rin. Hindi ito nagsasalita. Baka nga hindi rin humihinga. Nagsimulang kabahan si Grey na hindi na talaga ito kikilos ni hihinga at mahihimatay na lang doon.

Hinawakan niya ang kamay nito at iginiya ito patungo sa walk-in closet niya. Napasulyap sa kanya si Tonya.

"Don't be scared. I'm here," nakalingon dito na sabi niya.

Sandaling naghinang ang mata nila bago ito nag-iwas ng paningin. Gumapang sa balat niya ang panlalamig ng kamay nito.

Mali ba siya? Mas nakatatakot ba para sa babae ang magtimbang dahil naroon siya?

Nangunot ang noo niya sa iniisip pero hindi siya huminto sa paghila rito.

"This is my closet. And that's the scale," aniya sa babae.

Limang dipa ang haba ng walk-in closet niya. Tatlong dipa ang lapad. Maluwag. Puwedeng pagsiksikan ng pandalawahang kama. Ang pader ay palibot ng salamin. Nakikita niya ang pagkakatayo nila sa kalagitnaan ng closet. Siya, suot ang dirty blue na kamiseta at itim na cargo shorts niya; si Tonya, sa maluwag na blouse at malambot na pants nito.

Nasa sulok ng closet ang puti at halos transparent na timbangan na tinutukoy niya. Natatanaw nila.

Lalong nanlamig ang kamay ni Tonya.

"Direk..." naluluha ang mata na tumingala ito, "Ayoko talaga."

Hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito. "Why are you scared to check your weight?"

Umiling ito.

"Tell me why so I can tell you it's nonsense."

Sinalubong ni Tonya ang mata niya.

"It's nonsense?"

"Yes."

"Pa'no?"

"You are working out everyday, right?"

Tumango ito.

"Kahit puyat ka galing sa shooting?"

Tango.

"Then, I'm very sure that you will get results from it. Don't be scared."

Ilang sandali itong nakatingin bago tumungo at umiling.

"Hindi ko talaga kaya, Direk," nanginginig ang boses at kamay ni Tonya, "Hindi... hindi talaga."

Hindi siya nakakilos agad nang hatakin nito ang kamay mula sa pagkakahawak niya at mabilis na naglakad patungo sa pinto ng kwarto.

***

Pagtalikod pa lang ni Tonya ay pumatak na ang luhang pinipigilan niya sana.

"You're fat and boring."

The Late Bloomer (Published under PSICOM)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon