Chapter 6 : The secret of getting along

99K 3.3K 428
                  

***

"Coffee po, Direk," sabi ni Tonya sabay abot ng hawak na kape.

Ni hindi kailangang tumingin ni Grey nang abutin ang mug. Tantiyado na niya kung saan nakapuwesto ang babaeng nag-aabot.

"Thanks," mahinang bulong niya habang nakapako ang mata sa eksenang pinanonood sa katapat na monitor. Interior. Scene 67 sa sala sa condo. Sakto na ang blocking nina Lauren at Shaun. Kuha na ni Elmer (ang cameraman) ang anggulo na gusto niyang makita sa screen.

Nagtitigan sina Lauren at Shaun. Pagkatapos ay hinawakan ni Shaun ang magkabilang pisngi ni Lauren at hinalikan ito. Grey counted one to five in his head. Tahimik sa set. Naghiwalay ang labi ng dalawang artista. At pagkatapos ay—

"Cut!" sigaw niya. "Good! Now let's take close-ups!"

Sumenyas ang clapper. Tumayo naman siya sa upuan, hindi pa rin nakatingin na ibinalik kay Tonya ang mug ng kape at nilapitan ang mga cameramen na sina Elmer at John para sa instructions.

"I wanted a close-up of their lips meeting for the kiss," hinawakan niya sa magkabilang balikat si Elmer at iginiya ito sa pupuwestuhan. "Now, I want you to take this angle." Itinuro niya ang anggulo kung saan perpekto ang profile ng dalawang artista. Saka siya bumaling kay John, "And you, I wanted you a little closer. Focus on Lauren's hand, the way she clutches into Shaun's sleeves."

Tumango ang dalawa at nag-adjust ng puwesto. Bumalik naman siya sa upuan sa harap ng monitor at nang ilahad ang kamay ay bumagsak muli roon ang mug ng kape niya.

Habang nagre-retouch ang mga artista ay binasa niya ang note na nakadikit sa mug.

What is it this time? naisip niya bago, Love is a many splendored thing.

He couldn't even sigh. For a week now ay iniisip niya ang kahulugan ng mga sticky notes na natatanggap mula sa babaeng assistant.

Day 1. Wala. Hindi siya nito ipinagtimpla ng kape at sa halip ay bumalik sa studio na katawanan si Shaun. Napikon siya dahil nagpapa-standby na siya at hindi pa preparado ang lalaki. But he couldn't reprimand Tonya nor Shaun.

Day 2. Unang beses siyang ipinagtimpla ng kape ni Tonya. Hindi alam ng babae na ayaw niya sa cream. He likes his coffee black with just a teaspoon of sugar. Pero creamy at sweet ang ibinigay nito sa kanya. Before he could complain, he realized he liked it. He received the first note saying: Love is patient. Love is kind.

Halos magdamag niyang pinag-isipan ang ibig sabihin niyon.

Day 3. Sa instructions ni Boom ay black coffee ang ibinigay ni Tonya sa kanya. It came with a note saying: Love is an open door.

Hindi siya nakatulog sa maaaring kahulugan niyon. He meant to ask but they were busy shooting he couldn't just yet.

Day 4. The coffee came with: Beauty is in the eye of the beholder.

Kasabay ng obserbasyon niya kung gaano ka-welcome at kapaborito ng crew si Tonya, naliligalig siya sa pag-iisip kung may kinalaman sa pagiging donor niya ang mga notes nito.

Day 5. Love is blind.

Day 6. Love is a hurricane.

At ngayong araw ay Love is a many splendored thing.

He really needed to ask Tonya about the notes.

"Direk, ready na po to shoot," untag ni Boom sa kanya sa kabila ng pagtitig niya sa note.

Kunot-noo niyang pinasadahan ng tingin ang mga nasa set. Saka siya sumulyap sa monitor. Nakapako ang tingin ng lahat sa kanya.

"Okay, standby!" sigaw niya. "Elmer, you move first."

The Late Bloomer (Published under PSICOM)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon