Chapter 45 : Love is Absolute

91.8K 2.6K 492
                  


***

Napalunok si Grey matapos ang deklarasyon. He was sorry for Hans but there's no escaping the truth. Sa pagitan nilang dalawa, siya ang may malakas na binhing maibibigay kay Tonya. Mabibigyan niya ng anak ang babae sa natural na prosesong gusto nito.

Nakabuka halos ang bibig ni Tonya sa narinig. Nang kagatin nito ang labi habang nakatingin sa kanya ay unti-unting napuno ng luha ang mga mata nito. Lalapitan niya sana, kaso may kontrabida.

"Hey!" Humarang si Hans sa kanila. "Nanggugulo ka! 'Wag mong guluhin ang isip ni Tonya!"

"Back off!" matigas na sabi niya sa lalaki.

Nagsukatan sila ng tingin. Hindi nalalayo sa tangkad niya ang lalaki. Wala rin silang pagkakapareho sa features. At kumpara sa kanya ay moreno ito. Ang tanging parehas sila ay bulto ng katawan. Malaki rin ito. At kung kasama ito ni Tonya sa iisang apartment sa loob ng tatlong taon...

'What the fuck! Nakipagkagatan si Tonya sa lalaking ito? For three fucking years?'

Gusto niyang lumpuhin si Hans!

Sa kabilang banda, naiintindihan na niya ngayon kung gaano kasakit ang maaaring naramdaman ni Tonya noon dahil kay Noreen. Comparison is inevitable when facing a rival. Lagi iyong may kabuntot na insecurity.

"Sa akin siya dapat na magpakasal! Masyado siyang masasaktan sa'yo!" sabi ni Hans. "Ni hindi mo nga siya magawang maprotektahan nang tama! And now you're here like a damn king trying to get in the way!"

Tumama ang lahat ng ibinato nito sa kanya. Pero wala siyang pakialam kahit na totoo pa ang sinasabi nito. He's a work-in-progress. He's willing to learn. Kaya siya umuwi mula Berlin kahit na importante ang festival sa kanya ay dahil sa mismong sinabi nito—dahil gusto niyang protektahan nang tama si Tonya.

"You're the one who gets in the way," buwelta niya. "You left her. You broke her. You made her believe she's not enough to be your wife. Wala kang karapatang balikan siya kung kailan mo lang gusto. She's for me to love!"

"No!" giit ng lalaki. "I've been with her for a long time. I know what she needs. I know how to make her happy. Hindi mo siya kilala!"

"I have a lifetime to learn everything about her. That's not your God-forsaken business!" angil niya.

Nagsukatan pa sila ng tingin bago siya bumaling kay Tonya. Hinawakan niya ang kamay nito. "Come with me. Let's go."

"No, love..." pigil ni Hans at hinawakan ang kabilang kamay ng babae. "Stay with me."

"Slowpoke..." nakikiusap ang matang sabi niya rito. "Be with me."

Nagpapalit-palit ng tingin sa kanilang dalawa ang babae.

"He's just an ex. I traveled all the way from Berlin just to be with you," sabi niya rito. "Just for you, slowpoke..."

"Love," sabi ni Hans, "masasaktan ka sa kanya. Choose me."

Ilang sandaling tumingin si Tonya kay Hans. At nang tumingin sa kanya, "I love you." Huminga siya ng malalim. "I love you."

Lumunok si Tonya at binawi ang kamay sa kanilang dalawa. Kagat-kagat nito ang labi habang nag-iisip.

And damn, he wanted to bite what she's biting! Ang una niyang plano pagdating ay halikan ito. Napurnada lang dahil may proposal pala siyang dapat na pigilan.

Napapalunok siya sa pagpipigil.

"Sandali," sabi ni Tonya. Lumingon ito kay Rizal. Tapos sa kanya. "Si Noreen, paano?"

The Late Bloomer (Published under PSICOM)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon