Chapter 28 : Closer

86.5K 2.4K 337
                  


***

Matapos ang isang linggo at dalawang kilong tabang natunaw ni Tonya...

"We're going to watch at least three movies, Ate. Then, we will eat Kuya's pasta. And then, maybe I can sleep beside you!" excited na sabi ni Portia kay Tonya habang nakaangkla ito sa braso niya.

Lumingon si Grey at sumimangot sa sinabi ng kapatid. Ito ang punong-abala sa pamimili ng kung anu-anong kailangan nila para sa pasta na lulutuin nito, sa kutkutin para sa panonood ng movie sa home theater nito, at sa iba pang pagkain.

Day off na uli. First official date sana nila ni Grey pero tumanggi siya. Kahit kasi excited siya sa inaalok sana nitong pamamasyal, umiiwas siya sa eskandalo. Kamamatay-matay pa lang ng isyu at intriga na tungkol sa kanila ni Shaun. Ayaw niyang isugal ang tsansang may makakita naman sa kanila ni Grey na pagmumulan ng pangit na balita.

Pero dahil hindi paaawat ang boyfriend niya, sinamahan siya nitong mag-gym. Binitbit din nito ang kapatid na si Portia para raw walang magkamalisya. At ngayon ay nasa supermarket sila at namimili.

"Hey, kid, I thought you have your own thing today? You told me you have somewhere to go with your best friend," seryosong sabi ni Grey sa kapatid.

Umirap si Portia sa sinabi nito. "Eh, Kuya, nagbago na ang isip ko. I want to hang out with Ate Tonya. Dapat nga nag-shopping na lang—"

Natigil ito dahil dumidilim na ang mukha ni Grey. Hinawakan siya ni Grey sa braso at hinatak palapit sa tabi nito.

"This is supposed to be our date," sabi nito at itinuktok ang hintuturo sa noo ng kapatid.

"Bakit? Puwede naman akong chaperone!" angil naman ni Portia. Yumakap ito sa braso niya. "And I have to protect Ate Tonya from you!"

Mahina siyang tumawa.

"Portia, hindi naman manyak ang Kuya mo. 'Di ba, ako pa nga ang nag-alok sa kanya dati na maging sperm donor ko?"

Mahina ring bumungisngis si Portia. "Yeah. Naaalala ko. He looked so unwilling, then, Ate. Now look at him."

"Yeah. Now I'm willing. So what?" sabi ni Grey na may makulit na ngiti.

Namamangha pa rin siya sa tuwing ngingiti ang supladong direktor kahit na normal na iyon sa tuwing nasa tabi siya nito. It's like his smiles are only meant to show when he's with her. She likes it.

"Yuck, Kuya! Ang pervert mo!" nakangiwing sabi ni Portia sa kapatid.

"I want a date with her. We haven't dated properly, yet. Don't meddle, kid," si Grey.

Patay-malisya itong naghila ng cart patungo sa stall ng mga prutas. Humiwalay rin sandali si Portia sa kanya para tumakbo sa mga grapes at strawberries. Siya naman ay sa mga mansanas lumapit. Namimili na siya nang...

"Tonya?"

Pamilyar ang kontrabidang boses. Nilingon niya si Carina na may tulak ding cart. May malisya sa mga mata nito na kabisado niyang iproseso.

"Hi, Carina."

"Ikaw nga!" hindi makapaniwalang sabi nito at pinasadahan siya ng tingin mula ulo hanggang paa. "Pumayat ka?!"

Gulat na gulat na gulat talaga ang ekspresyon nito. At hindi 'yon gulat na masaya kundi gulat na gustong gumising sa isang bangungot.

"Oo. Naggi-gym ako, eh," simpleng sagot niya.

"Talaga? Good for you. Keep it up." Tumatango-tango ito bago nagpahabol ng salita, "Though it's too late for that, don't you think? Kahit pumayat ka, how is that going to help your case?"

The Late Bloomer (Published under PSICOM)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon