Chapter 33 : To protect you

69.4K 2.2K 123
                  


***

Malalim na ang paghinga ni Tonya ay hinahaplos pa rin ni Grey ang buhok nito. Nasa bisig niya ang babae. At hindi pa siya makatulog.

What he had in mind was opposite to lying low; opposite to restraining himself from being with her. Wala namang mali kung magkasama sila. She is his girlfriend. At kahit na maraming sinasabi ang mga tao laban dito o laban sa kanila, wala siyang pakialam.

Showbiz is an invasive business but his life is his own. Kung hindi iyon igagalang ng ibang tao, he has no choice but to sue. Pero si Tonya...

Niyakap niya nang mahigpit ang babae.

Tonya is vulnerable. He also knows she's insecure. All her life, she's fighting against being eaten up by people and her own insecurities. It's cruel and unjust for the media and spectators to judge her just because she's being linked to Shaun and himself. He's pissed off because even though he's in the business for too long, he's incapable of protecting her properly. His sanity is clouded. His temper always on the edge. He wants to hide her in his arms and wake her up when the rumors are over. Pero hindi naman iyon matatakasan nang gano'n lang.

"Grey?"

Naalimpungatan yata ang babae. Masuyo itong nakatingala sa kanya.

"Hm? Why are you awake?"

"Ikaw nga rin, eh. Hindi ka makatulog? Masakit ang kamay mo?" tanong nito.

"Yeah. Hindi ako makatulog. But... what about my hand?"

Ngumiti ito habang napapapikit. Mabigat sa antok ang boses. "Parang ang lakas kasi ng pagkakasuntok mo ro'n sa reporter sa video."

Hinalikan niya ito sa noo. "My hand is okay, slowpoke."

"Talaga?"

Nakapikit na ito. Inaagaw ng pagtulog.

"Yeah."

Inabot nito ang kanang kamay niya sa tagiliran nito at hinilot-hilot.

"Iki-kiss ko... 'yong kamay mo," anito at ngumuso. She made kissing sounds na para bang talagang hinahalikan nga ang kamay niya.

Dinampian niya ng halik ang labi nito. "I'm okay."

"Don't punch anyone. You'll hurt... your hand..." papahina ang tinig na sabi nito.

"I can't promise."

"Goryo..."

Dumaan ang patlang.

"Hm?"

Mas mahaba ang patlang na sumunod.

"I love you..."

Nagtagis ang bagang niya at niyakap ito nang mahigpit. He's not good with words. Words evade him even when he wanted so much to tell her about a lot of things. He wanted to tell her in all ways possible so she would understand that now, she's all that matters to him.

***

Tahimik sa set nang dumating sina Tonya at Grey. Mababa ang moral ng mga tao. Agad na tinawag si Grey sa loob ng opisina nito para sa isang emergency meeting. Naroon daw ang mga Producers at si Shaun. Dahil hindi siya puwedeng maki-meeting, hinila siya nina Boom at Abo sa staff room.

"Ateng, okay ka lang ba?" usisa ni Boom sa kanya.

Tumango siya. "Okay naman. Ano ba'ng nangyayari? Bakit parang namatayan ang crew?"

Nagkatinginan sina Boom at Abo. Nagsikuhan.

"Eh, Ateng... may chismax kasi na ikakansel na ang shooting. Nagba-back out ang mga sponsors natin, eh. Kaya 'ayun... masama ang loob ng ilang crew. Alam mo na, magpa-Pasko. Mahirap mawalan ng datung," si Abo ang sumagot.

The Late Bloomer (Published under PSICOM)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon