Chapter 44 : Race like a Horse

71.4K 2.6K 801
                  


***

Pilipinas. Biyernes. 7:00 ng gabi.

Halos ibalibag ni Grey ang pinto ng taxi na sinakyan mula sa airport nang bumaba siya. Sunod-sunod ang pagpindot niya sa doorbell sa gate ng mga Atienza.

Mataas ang kilay ni Mama Korina nang magbukas ng pinto ng bahay.

"Goryo!" mataas ding tono nito nang makilala siya.

"Ma!" wala sa loob na sabi niya. "Si Tonya?"

Lalong tumaas ang kilay nito bago kumunot ang noo at magtaray. "Aba, wala rito!"

"Madame naman!" reklamo niya. Hindi niya kayang mag-aksaya pa ng oras para kumbinsehin itong ipakita ang anak nito.

Lumapit ang babae at nagbukas ng gate.

"Wala talaga rito! Hindi ko siya itinatago," seryosong sabi nito at hinagod siya ng tingin, "At bakit ganyan ang itsura mo? Para kang bangag!"

Napasapo siya sa noo. Bangag nga talaga siya sa biyahe.

Mula sa Berlin ay sumakay siya sa 7am flight pabalik sa Pilipinas na walang anumang dala kundi wallet at credit cards. Naipit siya sa delay ng connecting flight sa Ho Chi Minh sa Vietnam. At mula sa Ninoy Aquino International Airport ay nagmamadali siyang sumakay ng taxi patungo sa bahay ni Tonya. In total, he traveled for 29 hours! Nahihilo siya, masakit ang ulo at kalamnan, gutom, pagod, iritable, at walang pasensiya dahil sa jet lag. Hindi na rin siya makapag-isip nang maayos o makabuo ng matitinong salita.

"Galing pa 'kong Berlin, Ma. Dire-diretso ako rito. 29 hours akong nasa byahe para lang makita si Tonya," asar na sabi niya. "Nasaan ho siya?"

Hindi agad nakaimik ang babae. Parang naaawang nakatingin lang.

"Late ka ng isang oras! Umalis na eh!"

"Ho? Gabi na. Saan naman siya pupunta?"

"Eh..." naaalangan ang pagkakatingin nito. "Nagpunta sa proposal ni Hans."

Proposal. Hans. Proposal ni Hans?

"Buhay pa ang gagong 'yon?!" galit na sabi niya. "At bakit siya pupunta ro'n? Binabalikan siya? At babalikan niya? Pagkatapos ng lahat ng nangyari sa amin?" Kumukulo ang dugo niya. "Bakit? Shit naman!"

"Hoy, lalaki!" galit na sita ng ginang. "Wala kang ni hi ni hoe sa amin ni Tonya! Tapos, nabalita rito na engaged-engaged ka raw do'n sa Noreen na 'yon! May picture, may singsing! At ang bruhang ina mo na galing din sa Berlin, 'ayun! Ang sabi, totoo ang balita! Alangan naman! Ano'ng paniniwalaan namin kung hindi ka nagpaparamdam?"

Mahaba ang sinabi ni Mama Korina. Hindi niya na maintindihan lahat. Ang nakuha lang niya, wala siyang paramdam at bruha ang Mama niya kaya pupunta si Tonya sa proposal ni Hans.

"Isa pa, kaya iniwan ni Hans si Tonya ay dahil baog siya! Inisip niya ang makabubuti para sa anak ko! Ginawan niya rin ng paraan para matigil 'yong mga balita tungkol kay Tonya!"

Baog. 'Yon lang ang rumehistro sa utak niya.

"Baog si Hans?"

"Oo!"

"Kaya siya pakakasalan dahil baog siya?!"

"Hindi lang 'yon! Mahal din niya si Tonya!"

"Kahit na, Ma!" sita rin niya sa ginang. "Wala akong pakialam kay Hans! Mas mahal ko si Tonya! Bakit hindi n'yo man lang pinigilan ang anak n'yo? Ma naman!"

Nataranta naman ang kausap sa kanya.

"Aba, Goryo! 'Wag mo akong sisihin diyan, ah! Ikaw ang maraming dapat na ipaliwanag!"

The Late Bloomer (Published under PSICOM)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon