CHAPTER 21

1.9M 40.7K 12.2K
                  

CHAPTER 21

"COME IN," medyo may kalakasang sabi ni Evren nang may kumatok sa pinto ng opisina niya. Ilang appointments lang ang tatanggapin niya ngayon kasi kailangan pa niyang puntahan si Shun para sa resulta ng pagda-dissect nito sa video, pagkatapos ay pupuntahan na niya si Faith.

"Good afternoon, Attorney," sabi ng pumasok na babae.

He forced a smile. "Good afternoon. What can I do for you?"

Huminga ito nang malalim, saka umupo sa visitor's chair. "Actually, may appointment ako sa 'yo kasi may mga legal papers akong hindi maintindihan at magpapatulong sana ako. Pero mas importante itong pakay ko ngayon sa 'yo." Inilahad nito ang kamay sa kanya. "I'm Gladz Valdeleon, by the way."

Tinanggap niya ang pakikipagkamay ng babae. "Nice to meet you."

Tumango si Gladz at inilabas ang cell phone nito sa bag. "Anyway, anong klaseng kaso ang puwede naming isampa laban sa gumawa nito sa kaibigan ko?" Ihinarap nito sa kanya ang screen ng cell phone at para siyang tinakasan ng lakas nang makilala kung sino ang babae sa larawan.

Kumulo ang dugo niya sa galit kasabay ng pagdidilim ng paningin niya at ang kagustuhang pagbayarin kung sino man ang may gawa n'on kay Faith. Mahigpit na kumuyom ang kamay niya. Gusto niyang sakalin din ang may gawa n'on hanggang sa hindi na ito makahinga at mamatay na. Nagtagis ang mga bagang niya, dumilim ang mukha niya at tumalim ang mga mata niya. He wanted to kill the bastard. He wanted that bastard's blood on his hand. Sobra-sobrang galit ang nararamdaman at nanginginig na ang kanyang kamay.

"Attorney, okay ka lang?" tanong ni Gladz kapagkuwan. "I know that Faith is your girlfriend kaya naman ikaw ang nilapitan ko tungkol dito—"

"Who did that to her?" makatiim-bagang niyang tanong. Malapit nang sumabog ang galit na tinitimpi niya.

"Ahm..." May pag-aalinlangan sa boses nito. "Her ex. Jace Dela Rosa."

I will kill him! Tumayo siya, saka isinuot ang jacket ng suit niya.

"Attorney, anong kaso ang dapat na isampa—"

"Kill him. That's the best way," matalim ang mga matang sabi niya, saka naglakad patungo sa pinto. Akmang lalabas na siya nang may maalala. Bumaling siya kay Gladz. "Is she okay?" Napuno ng pag-aalala ang dibdib niya. "Natumba ba siya? Tumama ba ang katawan niya kung saan?"

Kumunot ang noo ni Gladz na parang nag-iisip, saka nagsalita. "I think Jace pushed her to the wall before strangling her neck."

Evren saw red as his teeth gritted in so much rage. His body shook in lividness. "He did that to my brat?"

"Yes."

Lumabas siya ng opisina at malakas na isinara ang pinto, saka malalaki ang mga hakbang na sumakay sa elevator. Nang makasakay, tinawagan niya si Blake Vitale. A friend who was doing the dirty works for him sometimes.

"Hmm... you want me to do something evil for you?" bungad sa kanya ni Blake nang sagutin nito ang tawag niya. "I'm free, fucker."

"Is kidnapping bad?" he asked, his eyes dilated in anger.

"You tell me, you're the freaking attorney," Blake exclaimed.

"Don't worry. You won't go to jail for it."

Blake chuckled. "Who?"

"Iti-text ko ang pangalan sa 'yo para hindi ka magkamali. With picture."

"Copy that."

"Good." Pinatay ni Evren ang tawag, saka tinawagan naman ang isang taong alam niyang malaki ang maitutulong sa kanya kung papayag ito. "Hey, Dad—"

POSSESSIVE 13: Evren YilmazTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon