CHAPTER 15

2M 38.4K 7.1K
                  

CHAPTER 15

"I CAN'T BELIEVE you made me watch Channing Tatum dancing like that," hindi makapaniwalang sabi ni Evren habang umiiling-iling. "I feel like my dignity as a man had been destroyed!"

Inungusan ni Faith ang lalaki. "Ang arte mo." Inirapan niya pa. "Ang guwapo kaya ni Channing."

"Mas guwapo sa akin?"

"Yes," walang pag-aalinlangan niyang sagot. "Undeniably."

"Undeniably pala, ha..." Inabot nito ang remote na nasa center table, saka pinatay ang TV. "O, hayan, wala na."

Faith just rolled her eyes and bit a small amount of pizza. Kung nandito ngayon ang manager niya, tiyak na pangangaralan siya tungkol sa calorie intake whatever. Pero dahil wala naman, magpapakasawa siya sa pagkain ng pizza.

"Faith, pansinin mo nga ako," naglalambing ang boses na sabi ni Evren, saka yumakap sa baywang niya nang patagilid. "Na-miss kita, 'tapos ganyan ka sa akin. Hindi mo man lang ba ako na-miss? Kahit kaunti?"

Kunot-noong binalingan niya ito. "Ano'ng problema mo?"

"I just missed you."

"Okay." Kumagat siya ng pizza. "I miss you too."

Slowly, his lips formed a happy grin. "So na-miss mo talaga ako?"

"Gusto mong bawiin ko?"

"Nope." Hinalikan siya nito sa balikat pataas sa leeg. "Iba ang gusto ko ngayon."

Nakagat na lang ni Faith ang pang-ibabang labi nang pumasok ang kamay ng lalaki sa loob ng suot niyang pang-itaas at dinama ang mayayaman niyang dibdib na natatakpan ng bra.

"Hmm..." Itinulak siya nito pahiga sa mahabang sofa, saka kinubabawan at hinalikan sa mga labi. "Tastes good... I miss this."

Agad naman niyang iniyakap ang mga binti sa baywang ng lalaki at yumakap siya sa leeg nito, saka pinalalim ang halik na pinagsasaluhan nila.

"Hmm..." daing niya nang ipasok ni Evren ang dila nito sa loob ng bibig niya at tinudyo-tudyo ang dila niya. "Evren..."

"Hmm?" Kinagat nito ang pang-ibaba niyang labi. "You like that?"

Humigpit ang yakap niya rito at mas hinapit pa ito palapit. Akmang kakagatin din niya ang labi nito nang tumunog ang doorbell ng bahay.

Pareho sila napatigil sa ginagawa at nagkatinginan.

Evren groaned. "Bakit ba ang daming istorbo sa kaligayahan ko?" madrama nitong sabi.

Umikot ang mga mata ni Faith. "Ako na ang titingin kung sino," sabi niya, saka itinulak ito paalis sa ibabaw niya at bumangon sa pagkakahiga sa sofa.

Mabilis siyang naglakad patungo sa pinto at lumabas para buksan ang gate para tumigil na sa kapipindot ang kung sino man ang nasa labas.

Faith stilled when she opened the door and saw Yleena. Hinding-hindi niya makakalimutan ang mukha ng babae dahil pinagselosan niya ito.

"Ano'ng ginagawa mo rito sa bahay ni Evren?" mataray nitong tanong sa kanya nang makita siya na ikinairita niya.

Bumuntong-hinga siya at tumingin sa mga mata nito. "Eh, ikaw, ano'ng ginagawa mo rito sa bahay ng boyfriend ko?" Pinagdiinan niya ang salitang "boyfriend" para sumiksik sa utak nito na taken na si Evren kahit nga hindi naman totoo.

Namaywang ito. "I came here for Evren and I'll only talk to him."

Namaywang din siya at akmang sasagutin nang pabalang ang babae nang marinig niya ang boses ni Evren mula sa pinto.

POSSESSIVE 13: Evren YilmazTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon