CHAPTER 16

2.1M 37.3K 8K
                  

CHAPTER 16

NANG IHIGA SIYA ni Evren sa kama ay ginawaran nito ng halik ang mga labi niya, saka nginitian siya. "May kukunin lang ako, 'tapos babalik ako agad, okay?" Hinalikan siya uli nito sa mga labi. "And promise me that when I came back, you're already naked for me."

Tumaas ang kilay ni Faith. "Bakit ko naman gagawin 'yon?"

"Because you want to know me more."

"By getting naked in front of you?"

Evren grinned. "Yes. So, brat, get naked." Kinindatan siya nito. "And I'll be back."

Napapantastikuhan pa rin si Faith nang lumabas si Evren sa kuwarto. Pero mas napantastikuhan siya dahil natagpuan na lang niya ang sarili na hinuhubad ang lahat ng saplot niya sa katawan hanggang sa wala nang matira.

At para itago ang hubad niyang katawan, tinakpan niya ang sarili ng kumot at hinintay si Evren.

Agad namang bumalik ang lalaki na may dalang isang shot glass, isang bote ng tequila, asin na nakalagay sa isang maliit na bowl na gawa sa salamin. May dala rin itong ilang pirasong lime wedge.

"Hey, brat. I'm back—" Napatigil ito sa pagsasalita nang makitang nasa ilalim siya ng makapal na kumot. "Really? Covering your hot and sexy body?" Umiling-iling ito na parang hindi sang-ayon sa ginawa niya. "Come on, brat, let me see those perfect curves of yours."

Napakagat-labi siya sa mga sinasabi ni Evren. This man really knew how to make her do his bidding. He just had to open his sexy mouth and seduced her with his words.

And here she was, uncovering herself, showing her sexy curves to the hot attorney.

"Hello, there." Desire flashed on Evren's eyes when he saw her naked body. "Damn, brat, seeing you naked like this is making me horny." Bumaba ang tingin nito sa pagkababae niya. "Freshly shaved. I like it."

Hindi napigilan ni Faith ang mapangiti. The way Evren looked at her body, it was boosting her confidence even more. Nakatingin ito sa katawan niya na para bang isang iyong perpektong iskultura at hangang-hanga ito.

And it made her feel sexy.

Kinagat niya ang pang-ibabang labi at sinalubong ang tingin ni Evren sa kanya na puno ng pagnanasa. "Hey," sambit niya. "What are you waiting for, ass?"

Tumaas ang sulok ng labi nito, saka itinaas ang bote ng tequila na hawak. "I have an idea. Matagal ko na itong gustong gawin sa 'yo at ngayon lang ako nakasilip ng pagkakataon." Naglakad ito patungo sa gilid ng kama, saka inilagay lahat ng dala sa bedside table at nag-umpisa na nitong hubarin ang damit na suot.

Napatitig si Faith sa matitipunong dibdib at braso ni Evren nang mahubad nito ang pang-itaas. At nang bumaba ang mga mata niya sa tiyan nito, parang nanuyo ang lalamunan niya nang makita ang eight pack nitong abs.

This was the first time that Evren stripped naked in front of her in a slow pace like he was seducing her.

Hindi niya napigilan na bumangon sa kama at umupo sa gilid niyon, paharap sa naghuhubad na lalaki, saka hinaplos ang abs nito. "You work out?" tanong niya habang dinadama ng mga daliri ang abs nito.

"Yeah." His voice was husky. "I own a gym."

"Oh." Inilapit niya ang mga labi sa abs nito, saka inilabas ang dila at pinaglabas iyon pababa sa puson nito.

Evren groaned. "Brat... don't tease me like that."

Nanunudyo ang mga matang tiningala niya ito. "Kaya nga 'di ba naghuhubad ka ngayon sa harap ko, kasi gusto mong makilala kita nang mabuti? And I don't freaking know how this would make me know you more but I want to." She traced that V-Line on his abdomen. "I want you, Attorney."

POSSESSIVE 13: Evren YilmazTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon