CHAPTER 20

1.7M 39.7K 9.8K
                  

CHAPTER 20

"I CAN'T BELIEVE that bastard!" nanggigigil na sabi ni Tess habang palakad-lakad ito sa sala ng condo ni Faith. "Walang katotohanan ang mga sinasabi niya. Goodness! At sino naman kaya ang babaeng bayaran na 'yon na nasa video?"

Bumuntong-hininga si Faith. "Hindi ko alam. Gulong-gulo na ako." Sinapo niya ang ulo. Mas dumagdag pa sa kaguluhan sa isip niya ang sinabi ng doktor na 'yon kanina. She couldn't be pregnant. She couldn't be! "Ang dami kong iniisip ngayon at hindi ko alam kung ano'ng uunahin ko."

Niyakap siya ni Gladz na nakaupo sa mahabang sofa sa tabi niya. "Nandito lang kami para sa 'yo, Faithy. You know that, right?"

Huminga siya nang malalim, saka tumango. "I know. Thank you."

She felt at ease now that her friends were here. Pero iba ang pakiramdam kapag si Evren ang nagsasabing nandiyan lang ito para sa kanya. She felt safe and unafraid.

Aminin man ni Faith sa sarili o hindi, gusto niyang kasama niya ngayon si Evren. Pero nagkasagutan sila nito kanina at nasisiguro niyang wala na itong pakialam sa kanya kasi problema lang naman ang dulot niya rito.

Natigilan silang tatlo nang may kumatok sa pinto ng condo niya. Sa isiping si Mommy Ricky 'yon dahil tinawagan niya itong pumunta sa condo, agad siyang tumakbo patungo sa pinto at nagmamadaling binuksan 'yon.

Pero ganoon na lang ang panlalamig ng buo niyang katawan at pagtagis ng mga bagang niya nang makitang si Jace ang nasa labas ng condo.

Agad na humulagpos ang galit sa dibdib niya. "Ano'ng ginagawa mo ritong hayup ka, ha?!" Kumuyom ang kamay niya. "Umalis ka sa harap ko!"

Nanlisik ang mga mata nito, halata ang galit sa mga mukha. "Ikaw! Ikaw ang may kagagawan ng lahat ng nangyayari sa akin ngayon! Kasalanan mo 'to!" Dinuro siya nito. "Stop it, Faith, or else I will show them the second video," pagbabanta nito.

Malakas na tumama sa magkabilang pisngi nito ang palad niya. "Hayup ka!" Nanlilisik ang mga mata niyang sinampal niya uli ito. "Alam mong walang nangyari sa ating dalawa at hindi mo 'yon matanggap. Niloloko mo lang ang sarili mo sa video na 'yan kasi ni isang beses hindi mo ako naangkin." Nanunuyang ngumisi siya habang nagtatagis ang mga bagang. "Evren took my virginity, Jace, not you. At paulit-ulit naming ginawa ang bagay na 'yon na ni minsan ay hindi kita hinayaang gawin sa akin. And I'm so glad that I didn't did it with you. I'm sure I will not be satisfied because you're a medium, Evren is an XL in penis department."

Bigla siyang sinakal ni Jace dahilan para hindi siya makahinga. Nanlaban siya. Pinagbabayo niya ang dibdib nito at pinagkakalmot niya ang mukha pero hindi pa rin siya nito binitawan. Mas humigpit pa ang pagsakal nito sa kanya.

"Punyeta kang babae ka! Makakatikim ka sa akin. Medium pala." Malademonyo itong ngumisi. "Ipapatikim ko sa 'yo 'tong medium na 'to."

Biglang may tumutok ng baril sa gilid ng ulo ni Jace na ikinatigil ng lalaki.

"Bitawan mo ang kaibigan ko kundi babarilin kita." Si Gladz 'yon at lalo pang humigpit ang hawak nito sa baril nang hindi gumalaw si Jace para bitawan siya. "Bitawan mo siya sabi, eh!"

Agad naman siyang binitiwan ni Jace, saka umatras, ang mga mata ay nakatuon pa rin sa kanya. "Babalikan kita." Dinuro siya nito. "Hindi pa tayo tapos!" Nanlilisik ang galit na galit nitong mga mata. "Hindi ko hahayaang sirain mo ang buhay at career ko!"

Nasapo ni Faith ang leeg, saka minasahe iyon. Napangiwi siya at napaigik nang sumigid ang sakit sa panga niya dahil siguro sa malakas na pagkakasakal sa kanya ni Jace.

"Ang hayup na 'yon." Ibinaba ni Gladz ang baril, saka sinuri ang leeg niya. "'Buti na lang dala ko ang baril ko."

"My God, Gladz," sambit ni Tess na gulat na gulat nang makita ang baril na hawak ni Gladz. "Dala-dala mo talaga 'yang baril na 'yan?"

POSSESSIVE 13: Evren YilmazTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon