CHAPTER 24

2.2M 40.8K 9.3K
                  

CHAPTER 24

AGAD NA LUMAPAT ang mga labi ni Evren sa mga labi niya nang makapasok sila sa bahay nito. Kauuwi lang nila galing club at mukhang hindi na makapaghihintay ang lalaki na makarating sila sa kuwarto para gawin nito ang gustong gawin sa kanya.

"Evren..." Kumawala ang ungol sa mga labi niya nang ibaba nito ang zipper ng damit niyang suot at hinubad iyon.

When her dress dropped on the floor, he kissed her lips and whispered. "I love you."

Napangiti na lang si Faith. He had been telling her that every time he got the chance. At pakiramdam niya ay para siyang hinehele kapag naririnig niya ang tatlong katagang 'yon na namumutawi sa mga labi nito.

"I love you too."

Evren stopped kissing her and just stared at her.

"What?" she asked.

Lumamlam ang mga mata nito. "Nothing." Then, he smiled. "Hindi ko lang akalain na maririnig ko 'yan mula sa 'yo. And hearing you say it to me... darn, brat, you make my heart pound like crazy."

Buong pagmamahal na nginitian niya ito. "I love you. I love you. I love you. And I love you so much." Hinaplos niya ang pisngi nito. "Kulang pa?"

"Kulang pa," sabi nito, saka niyakap siya at niyapos sa baywang. "Well, you already said yes to my marriage proposal, so we have a lifetime loving each other."

"Cheesy," natatawang sabi niya.

Natawa na rin si Evren, saka pinangko siya at binuhat patungo sa kuwarto nito. Nanatili ang ngiti sa mga labi niya hanggang sa maihiga siya ng lalaki sa malambot nitong kama.

"Hmm..." She looked at him with desire. "Gonna take off those clothes now?"

Nangingiting hinubad ni Evren ang suot nitong damit hanggang sa wala nang matira. Tumayo ito sa may paanan ng kama, walang saplot at nakatitig sa kanya. Napalunok na lang siya habang nakatitig sa matipuno nitong katawan, pababa sa puson, pababa sa pagitan ng mga hita nito kung saan naroon ang kahabaan nitong nag-umigting.

This hot, sexy and gorgeous man would be her husband. Darn. She was a one lucky woman.

"I'm proud you know," sabi niya habang nakatingin sa kahabaan nito. "Of that."

A deep sexy chuckle escaped his lips. "Hmm...really?"

"Yeah." Hinubad niya ang bra niya at itinapon 'yon sa kung saan. "I mean, that's big and long and that's all mine." Nang-aakit na nginitian niya ito. "Come here, baby,"

Lumuhod si Evren sa kama, saka gumapang palapit sa kanya habang ang nagkakatitigan ang mga mata nilang dalawa.

Nang makubabawan siya, masuyo nitong hinalikan ang mga labi niya na agad niyang tinugon nang buong puso. Kinagat niya ang pang-ibaba nitong labi nang hawakan nito ang waist line ng suot niyang panty at ibinaba iyon, saka tuluyang hinubad.

Faith moaned when she felt his length brushing against her. Tingling sensation erupted from her core.

Good God.

Bahagyang pinakawalan ni Evren ang mga labi niya, saka bumaba ang mga labi sa baba niya, pababa sa leeg hanggang sa tuktok ng mayayaman niyang dibdib.

"Oh..." she moaned at the touch of his tongue on her nipple.

He sucked her nipples into his mouth and her body arched in pleasure.

"Evren!" Naisigaw niya ang pangalan ng lalaki habang ang kamay nito ay abala sa paghimas sa pagkababae niyang basang-basa na.

"I miss you," sabi ni Evren habang pababa ang mga labi nito sa puson niya. "I'm sorry about last night."

POSSESSIVE 13: Evren YilmazTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon