CHAPTER 6

2.5M 45.8K 14.6K
                  

CHAPTER 6

MAGKAHAWAK-KAMAY sila ni Evren na pumasok sa bahay at pumanhik sa ikatlong palapag ng mansiyon. Abot-abot ang kabang nararamdaman ni Faith habang naglalakad. Her mind was of full of questions.

Was he really that big? Would he fit? Could she take it? Would it hurt like in the movies? And she was so curious as hell that she just have to ask!

Argh!

"Would you fit?" she asked, blushing profusely.

Tumigil si Evren sa pag-akyat sa hagdan patungong third floor kung nasaan ang kuwarto nito, saka humarap sa kanya. At dahil dalawang baitang ng hagdan ang pagitan nila, medyo mababa siya nang kaunti sa lalaki hanggang baywang.

A teasing smile stretched on Evren's lips. "Scared?"

Umiling siya. Matapang siya dahil sa epekto ng alak na nainom. "Just curious."

"Oh." He smirked. "It'll fit, brat. Don't cha worry too much."

Napalunok siya. "Can I take it?"

"Yeah." His green eyes were full of amusement as he guided her hand to his bulging XL friend. "Just part your legs wider for me, brat, then it'll fit and I'm sure you can take all of me."

Nanuyo ang lalamunan ni Faith. Ngayong hawak na niya ang pagkalalaki ni Evren, ramdam niya ang haba at laki niyon.

Diyos ko. Hindi ko yata kaya 'to. Gabayan Mo po ako ngayong gabi.

"Feel it, baby." Iginiya nito ang kamay niya para hawakan at damhin ang matigas nitong kahabaan. He even moaned when she slightly massaged it.

Bakit napakasarap marinig ang ungol nito? God! Epekto ba 'yon ng alak sa kanya o ng pagnanasa niya sa lalaki? Because she would't deny it no more, she was attracted to Evren and she knew that this was just lust. Kaya nga gusto niyang pagbigyan ang sarili ngayong gabi.

Just for tonight. To heal her broken heart and ego.

Binasa ni Faith gamit ang dila ang nanunuyo niyang mga labi habang minamasahe pa rin ang pagkalalaki ni Evren. "Tama ba ang ginagawa ko?"

"I think you're a natural." Bigla na lang siyang pinangko nito at binuhat patungo sa ikatlong palapag. "And you're making me so hard."

Napakapit siya sa leeg ni Evren at napatitig sa guwapo nitong mukha. Lalo lang naging matatag ang desisyon niyang ito ang sukuan ng kanyang pagkababae. Napakasuwerte niya dahil napakaguwapo ng lalaking makakauna sa kanya at higit sa lahat attorney pa at may malaking pagkalalaki. Ano pa ang hahanapin niya?

He's perfect. Perfect for tonight.

Nang makarating sila sa kuwarto nito, agad siyang ihiniga ni Evren sa kama at mapusok na hinalikan na para bang sabik na sabik ito sa kanya.

Napadaing siya nang maglapat ang mga labi nila. That tingling sensation returned again. This time, it was traveling down to her belly. Humigpit ang hawak niya sa balikat ni Evren nang ipasok nito ang dila sa bibig niya. Napadaing siya nang kubabawan siya nito at bumaba ang mga labi sa leeg niya.

"Evren..." Nag-umpisa nang mag-init ang katawan niya. Isinisigaw n'on ang pangalan ng kahalikan. "Evren..."

Isang malakas na halinghing ang kumawala sa mga labi ni Faith nang masahiin nito ang isa sa mayayaman niyang dibdib habang ang isang kamay ay tinatanggal ang pagkaka-zipper ng damit niya. She bit her lips when her breasts were finally free from her dress.

God. This felt good.

Napatitig siya kay Evren na titig na titig sa mayayaman niyang dibdib na nakahain dito ngayon. His eyes were full of lust, desire and admiration. Her lips parted as Evren's fingers played with her hard nipples.

POSSESSIVE 13: Evren YilmazTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon