CHAPTER 13

1.8M 38.1K 10.7K
                  

CHAPTER 13

NANG MARINIG na Faith na tinawag ang pangalan niya ng host, inihanda na niya ang ngiti sa mga labi bago siya lumabas mula sa backstage at kumaway sa mga guest ng show na sinisigaw ang pangalan niya. Kumaway siya sa grupo ng kabataan na may dala pang tarpaulin na may pangalan niya at nagsisigawan ng "I love you, Faith."

"I love you too," masayang tugon niya gamit ang mikropono, saka nakangiting lumapit sa host na nakipagbeso-beso sa kanya. "Hi, Ella," bati niya.

"Hello, Faith," magiliw nitong sabi at hindi mapuknat ang ngiti sa mga labi. "I'm a fan."

"Thank you," sabi niya, saka kumaway uli sa mga fans niya. "Thank you so much."

Iminuwestra ni Ella ang kamay sa mahabang sofa. "Upo ka."

"Salamat." Maingat siyang umupo at humarap sa host na umupo sa pang-isahang sofa na nakatagilid. "Thanks for inviting me."

"Our pleasure," nakangiting tugon ni Ella. "Matagal ka na talaga naming gustong imbitahan pero palaging busy ang schedule mo kaya hindi tayo nagtatagpo. Kaya ngayon nagpapasalamat kami at pinaunlakan mo kami."

She beamed at Ella. "My pleasure also."

"Anyway, alam kong abala kang tao kaya naman straight to the point na ako. Okay?"

She smiled. "Sure."

"I hope you don't mind."

"No, I don't." Kanina pa niya pinaghahandaan ang tanong nito, nang nasa kotse pa siya.

Pinulot ni Ella ang hugis-parisukat na card na nasa ibabaw ng center table, saka nag-umpisa nang magtanong sa kanya. "Okay... here it goes..." Tumingin muna ito sa mga bisitang naroon bago tumingin sa kanya at nakangiting nagtanong. "What happened between you and Jace? Lahat kami gustong malaman ang side mo sa breakup n'yong dalawa. Two years din ang relasyon n'yo kaya nakakagulat ang balita."

Sabi na nga ba niya, iyon ang itatanong sa kanya. Hindi siya nagkamali.

Inilapit niya ang mikropono sa bibig at sumagot. "Well, I already answered that in my interview two days ago, but let me repeat it." Nawala ang ngiti sa labi niya. "We didn't really break up. Nalaman ko na lang na sila na pala ni Andy noong mga panahong pumasok naman si Evren sa buhay ko. But maybe this is fate saying that me and Jace aren't meant to be together. Ayoko rin namang ipilit ang sarili ko sa taong ipinagpalit ako sa iba. At saka may bagay siyang gusto na hindi ko kayang ibigay sa kanya at kaya naman iyong ibigay ni Andy, so of course, he'll choose her over me."

"And that is?"

"Intimacy."

Kitang-kita ni Faith ang shock sa mukha ng mga nandoon, kahit ang host. Ang huling parte sa sinabi niya ay hindi niya nasabi doon sa interview niya dalawang araw na ang nakakaraan. "Oh." Napalabi siya. "Am I not supposed to say that?"

Nang makabawi sa pagkagulat si Ella. Hindi ito makapaniwalang napatitig sa kanya. "Totoong iniwan ka niya sa rasong iyan?"

"Yes." She smiled. "But I'm over him. I just hope that he'll be happy with Andy."

Ella blinked at her in shock and then smiled. "Nagulat ako do'n. Aren't you intimate with him?"

"No. I'm not," sabi niya. "Anyway, next question please?"

Mahinang tumawa si Ella, saka binasa ang laman ng card na hawak nito. "Have you talked to Andy after the issue?"

"Oh, yeah." Nakaplaster pa rin ang ngiti sa mga labi niya. "We did talk a little." I insulted her too.

"In some of their interviews, it seems na pinapalabas nila na naghahabol ka pa. Is this true?"

She snorted. "Ako? Maghahabol? Do is look like I'm chasing, Jace?" She rolled her eyes. Wala siyang pakialam kung nasa TV siya. Humahalagpos ang inis na nararamdaman niya na kanina pa niya kinikimkim. "Oh, hell no, I'm not. Magsama silang dalawa, mukhang bagay naman sila."

POSSESSIVE 13: Evren YilmazTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon