CHAPTER 10

2.1M 39.1K 8.5K
                  

CHAPTER 10

"COME ON, BRAT," sabi ni Evren mula sa labas ng banyo. "I need to get there on time. Ayokong nale-late ako, lalo na sa pupuntahan ko ngayon!" malakas na sigaw nito.

Ipinaikot ni Faith ang mga mata at pinatay ang hair dryer na ginagamit niya para matuyo ang buhok niya. "Kung nagmamadali ka, mauna ka na lang. Matagal pa ako."

Narinig niya ang sunod-sunod na pagmumura ni Evren, saka malakas itong napabuntong-hininga. "Fine. I'll wait for you in Club Inoxentes," wika nito na parang napipilitan lang. "Bilisan mo, ha? Hihintayin kita do'n. Kapag hindi ka dumating, aakitin talaga kita mamaya hanggang sa mahubaran kita."

Her cheeks heated up. "Okay."

"Good. Anyway, gagamitin ko 'yong kotse ko. Iiwan ko dito sa nightstand ang susi ng Range Rover ko. Iyon na lang ang gamitin mo muna. Okay?"

Napangiti siya dahil iiwan nito ang kotse nito para sa kanya. "Got it."

"Drive safely."

"I will."

"Stay on the speed limit, stay on your road, always look at the traffic lights or I'll spank your delectable ass."

She could help himself from grinning. "Yes, Attorney."

"And if anything bad happens, what will you do?"

She rolled her eyes. Para naman siyang bata kung ituring nito. "Call the best lawyer in the country. You." May sarkasmo ang boses niya nang sabihin niya ang huling kataga.

She heard him chuckle. "Yes. I'm the best lawyer in the country. No argument on that one."

"Yeah. Yeah. Whatever," sabi niya.

"Good," sabi nito. "See yah later, brat!"

"Later, ass!"

Then she heard a shuffling of feet. Mukhang umalis din ang lalaki. Ini-on uli niya ang blow dryer, saka ipinagpatuloy ang ginagawa.

Pagkatapos nila sa Star City kanina, kumain sila sa isang restaurant. Nag-aya na rin siyang umuwi kasi wala talaga siya sa mood gumala. Kaya naman natulog siya pagkadating niya sa bahay ni Evren. Ginising lang siya ng lalaki dahil gusto nitong sumama siya sa club na gusto nitong puntahan dahil may appointment daw ito doon at ayaw siyang iwan sa bahay nang mag-isa.

So here she was, drying her hair and making herself more beautiful. Gusto niyang siya lang ang maganda sa paningin ni Evren.

She didn't know where it was coming from but these past few days with Evren, gustong-gusto niyang siya lang ang maganda sa paningin ng lalaki kaya nga palagi siyang nag-aayos ng mukha kahit mukhang hindi naman nito napapansin.

Oo nga at may nangyari na sa kanila. Pero hindi niya naramdaman na nag-iba ang turing sa kanya ni Evren.

Faith sighed. God! Why am I being emotional? Alam naman niya mula't sapol na hindi relasyon ang hanap ni Evren nang alukin siya nitong makipagtalik. He just wanted to have fun that night and she was just trying to heal her broken ego and pride. It was just plain sex.

So why was she feeling like this? This wasn't good. Marahas siyang umiling. Not good at all.

Nang matuyo ang buhok niya, lumabas siya ng banyo at napatitig sa damit na binili ni Evren sa kanya kanina. Jeans and long sleeves turtleneck shirt.

The hell? Saan siya pupunta? Sa simbahan? Sa club siya pupunta for goodness' sake! Ano ba ang iniisip ng lalaking 'yon?

Napailing-iling na lang si Faith dahil wala naman talaga siyang ibang choice. Wala siyang ibang damit na pampalit sa binili nito dahil nasa condo niya lahat ng magaganda niyang damit. Kaya naman pinilit na lang niya ang sarili na suotin iyon kahit pa nga mukha siyang manang.

POSSESSIVE 13: Evren YilmazTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon