CHAPTER 7

2.1M 38.3K 10.9K
                  

CHAPTER 7

FAITH WOKE UP feeling contented. She even purred like a cat. But she felt so sore down there. Parang inararo ang pagkababae niya. May kaunting kirot at hapdi pa siyang nararamdaman hanggang ngayong paggising niya. Akala niya mawawala iyon pagkatapos siyang angkinin ng ilang beses ni Evren kagabi.

Damn that XL man. Hindi siya tinantanan kagabi hanggang sa hindi na niya kaya pa.

Speaking of Evren, mahimbing na natutulog pa rin sa tabi niya ang lalaki.

Dahan-dahan siyang bumangon at maingat siyang umalis ng kama. Nang umapak ang mga paa niya sa sahig at humakbang siya, bumagsak ang pang-upo niya pabalik sa gilid ng kama nang maramdaman niya ang pagsigid ng hindi maipaliwanag na pinaghalong sakit at hapdi sa pagkababae niya.

"Fuck." Hindi niya mapigilang mapamura habang nakangiwi sa sakit. "Shit..." Pinisil niya ang magkabilang hita, saka sinubukan uling makatayo pero hindi niya kaya. Sumisigid ang sakit at kirot sa kaibuturan ng pagkababae niya. "Good God..." Nilingon niya si Evren na mahimbing na natutulog. "Ano ba'ng ginawa mo sa akin?"

Kinagat niya ang pang-ibabang labi, saka sinubukang tumayo uli pero napapaupo siya pabalik dahil masakit talaga ang pagkababae niya tuwing humahakbang siya.

Napu-frustrate na bumalik siya sa pagkakahiga sa kama at ipinikit ang mga mata hanggang sa maramdaman niyang nagising na si Evren sa tabi niya.

"Brat? Brat? Wake up." Niyugyog pa ng lalaki ang balikat niya. "Hey, umaga na, brat."

Iminulat niya ang mga mata, saka pinukol ng masamang tingin ang lalaki. "This is all your penis' fault!"

Napapantastikuhang napatitig sa kanya si Evren. "What?"

"Masakit." Itinuro niya ang pagkababae na kanina pa niya hindi ginagalaw. "Masakit na masakit at hindi ko kayang maglakad. Ano'ng ginawa mo sa akin?!" Dinuro niya ang dibdib nito. "What did you do to me, huh?"

Sa halip na seryosohin siya, tumaas ang sulok ng labi nito na para bang natatawa sa kanya.

"What's so funny?!" pagalit niyang tanong.

"Ikaw," sagot nito, saka inilahad ang dalawang kamay sa kanya habang nakatayo sa gilid ng kama at nakadukwang sa kanya. "Come on. Stand up. I'll help you."

She glared at Evren. "Help me?" May sarkasmo sa boses niya. "Paano? Magic ba na biglang lilipat sa 'yo yong sakit na nararamdaman ko ngayon?"

"You wanted it," sabi nito na parang sinisisi pa siya.

Inirapan niya si Evren, saka bumangon at sinubukang humakbang uli pero hayun na naman ang sakit. Napangiwi siya at malakas na napaaray. Agad naman siyang dinaluhan ni Evren at pinahiga uli sa kama.

"Ano'ng gagawin ko ngayon?" naiiyak na tanong ni Faith. "I have to get out of this room before your family wakes up. Baka ano'ng isipin nila sa akin." Tumingin siya sa relong pambisig. "Mag-a-alas-sais na nang umaga, ass."

"Let me." Lumapit ito sa kanya, saka biglang hinila pababa ang panty niyang suot.

"What the hell, ass!" sigaw niya, saka pilit na binabalik ang panty niya. "Bitawan mo nga!"

"Let me see!" Evren hissed at her.

"See what?!"

"See your vagina." Malakas na bumuntong-hininga si Evren, saka sinilip ang pagkababae niya kahit pilit niyang pinagtitiklop ang mga hita.

"Ano ba?! Ass, naman, eh!" naiinis niyang sabi.

"Just let me." Ibinuka nito ang mga hita niya at napaigik siya nang sumigid ang kirot sa kaibuturan niya.

POSSESSIVE 13: Evren YilmazTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon