CHAPTER 4

1.9M 39.6K 17K
                  

CHAPTER 4

"TOTOO BA ANG sinabi ni Attorney Yilmaz?"

"Umamin na si Attorney, aamin ka rin ba?"

"Ano ba ang tunay na namamagitan sa inyo ni Attorney Yilmaz?"

"Alam ba ito ng boyfriend mong si Jace? Nagkausap na ba kayo? Break na ba kayo? Kailan pa?"

"Miss Faith, kailan naging kayo ni Atty. Yilmaz? Saan kayo nagkakilala?"

"Ano ang tunay na namamagitan sa inyo ni Attorney? Dinadalaw mo ba siya ngayon dito sa opisina niya?"

Sabay-sabay ang tanong ng mga reporter na pilit na humaharang sa dinaraanan ni Faith habang naglalakad siya papasok sa Yilmaz Law Firm. 'Buti na lang tinulungan siya ng mga security guard ng firm na pigilan ang mga reporter na hindi makalapit sa kanya.

At dahil perfect na niya ang art of deadma sa mga reporter, wala siyang pakialam habang naglalakad. Naka-poker face ang mukha niya pero nanggigigil sa galit ang kalooban niya.

This mess was happening because of that brute ass! Talagang makakatikim sa kanya ang lalaking 'yon ngayon!

Nang makapasok sa loob ng law firm, parang nakahinga ang tainga niya kasi wala na siyang ingay na marinig.

Naglalakad siya patungong elevator nang may humarang sa kanya na babae. Nakataas ang kilay nito at mukhang may hindi magandang pakay sa kanya.

"Yes?" nakataas din ang kilay niyang tanong.

Namaywang ang babae. "For your information, ako ang girlfriend ni Evren."

And that made her sigh in annoyance. "Ganoon ba?" walang buhay niyang sabi, saka tinarayan ito. "Miss, wala akong pakialam kung ano ka ni Evren." Iminuwestra niya ang kamay sa mga reporter na nasa labas. "Magpa-interview ka do'n, o. Sabihin mo sa kanila ang sinabi mo sa akin. And for your information also, if you are really his girlfriend, he won't tell the whole country that I'm his." Nakataas ang kilay na nilampasan niya ito at nagpatuloy sa paglalakad patungong elevator.

Nang makasakay siya, pinindot niya kung nasaang floor si Evren at nakakuyom ang kamay na hinintay na makarating do'n.

When the door popped open, she stepped out and saw Evren's secretary tensed up when he saw her.

"Nasaan ang boss mo?" tanong niya sa lalaki habang pinapakalma ang sarili.

Tumikhim si July. "M-may hearing po siya ngayon ngayon sa korte."

Napabuga siya ng hininga sa narinig. "Matatagalan ba siya?"

"Kanina pa po siya umalis, Miss Faith. Hindi ko lang alam kung anong oras ang balik niya."

"Great," she mumbled in annoyance.

Nagpunta lang pala siya roon para sa wala. Nahirapan siya para sa wala at mas nabuwisit pa siya lalo.

"Kung gusto n'yo hong maghintay, puwede naman po sa loob ng opisina na lang ni Attorney," suhesitiyon ni July.

"Okay."

Sinamahan siya ng lalaki sa loob ng opisina ni Evren. Kapagkuwan ay iniwan din siya kasi may gagawin pa raw ito. At dahil wala naman siyang magawa habang naghihintay at nababagot siya, pinakialaman niya ang mga bukas na drawer.

Napangiwi siya nang makakita ng tatlong box ng condom. "Wow." May sarkasmo sa boses niya. "So many condoms."

Kinuha ni Faith ang isang box ng condom, saka bumalik sa may sofa at iyon ang pinagkaabalahan. Sinuri niya ang bawat condom na nasa loob at unti-unting namilog ang mga mata niya nang makita ang size niyon.

POSSESSIVE 13: Evren YilmazTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon