CHAPTER 22

2M 39.1K 6.6K
                  

CHAPTER 22

AGAD NA GUMUHIT ang ngiti sa mga labi ni Yleena nang makita si Evren sa labas ng pinto ng bahay nito. "Baby, I'm glad you came. I miss you. Na-miss mo ba ako? Nagsisisi ka na ba na ang babaeng 'yon ang pinili mo kaya ka narito?"

Akmang yayakapin si Evren ng babae pero umiwas siya. "I'm not here for that," nagtatagis ang mga bagang na sabi niya. "I'm here to warn you."

Bumadha ang pagtataka sa mukha nito. "Ano ba ang ginawa ko?"

A cold smirk graced his lips. "Really? Maglolokohan pa talaga tayo ngayon, Yleena?" He took a threatening step. "Umamin na si Jace na kasabwat ka sa paninira kay Faith."

Umatras si Yleena. May takot sa mga mata nito. "It's not t-true..." Panay ang atras nito. "H-hindi ko magagawa 'yon."

"He already confessed." Hindi niya napigilan ang sarili na sapuin ang panga nito sa galit na nararamdaman niya. "Wala ka nang kawala." His grip on her jaw tightened but not enough to leave a mark. "Magpasalamat ka at babae ka. I won't beat you up like I did to Jace." His teeth gritted in so much anger. "But I can sue you and trust me, I won't stop until I put you behind bars." Ang matalim niyang mata ay nakatuon sa babae. "Binalaan na kita, Yleena, pero hindi ka nakinig sa akin. Now face the consequences of what you did, because I won't stop until you pay for ruining my brat. That, I swear on my life."

Tumalim ang mga mata ni Yleena. "Ipapakulong mo talaga ako para sa babaeng 'yon?"

Padaskol niya itong binitiwan. Baka masakal niya ito sa galit. "Yes."

Idinipa nito ang mga braso. "Sige, bugbugin mo na rin ako para mas maging masaya ka."

"I'm not here for that." Umiling si Evren. "You're not gonna trick me like that, Yleena. No way."

Tumiim ang mga bagang nito. "Tama lang naman ang ginawa ko sa babaeng 'yon. You're mine, Evren. Akin ka! Hindi ako makakapayag na mapunta ka sa babaeng 'yon na wala namang ginawa sa 'yo samantalang kaya kong gawin ang lahat para sa 'yo. Siguro nga wala akong mahanap na baho niya ngayon kaya gumawa ako ng issue sa kanya pero nasisiguro kong may lalabas ding baho sa babaeng 'yon at magsisisi ka dahil siya ang pinili mo. Hindi ako—"

"That will never happen, Yleena." His dead cold eyes stared at hers. "I will never regret choosing my brat over you. Never. Because in the first place, there was no competition. There's no you in the picture. It's just Faith Gabriel, my brat." A cold smile stretched his lips. "Oh, and I'm just here to tell you to hire the best lawyer in the country because you have a hell of a lot to pay." Mahina siyang natawa nang may maalala. "Oh, my bad. I'm the best lawyer in the country." He smirked. "See you in court, Yleena." Tinalikuran niya ang babae, saka nakakuyom ang kamay na lumabas ng bahay nito.

Kinakain ng galit para kay Yleena ang buo niyang pagkatao pero kailangan niyang pigilan 'yon. Beating, Jace? He could get away with it. Beating Yleena? That was a different story. She was a woman and she might trick him if he hurt her physically. The best way here was to sue her. Kaya naman pinigilan niyang humalagpos ang galit na nasa dibdib niya.

"No blood in your hands," sabi ni Blake nang makasakay siya sa passenger seat ng Mustang nito. "'Buti naman hindi mo binugbog ang babaeng 'yon."

"I'm so close to strangling her." Huminga siya nang malalim. "But I know it won't do me any good."

"Mabuti naman at naisip mo 'yon." Pinausad ni Blake ang sasakyan paalis sa bahay ni Yleena. "Good thing napakalma kita bago mo siya hinarap." Napailing-iling ito. "Damn, that woman is something. For her to pull this off..."

"She'll pay for what she did to my brat." Pangako niya iyon sa sarili niya.

"Yeah, yeah," Blake said nonchalantly. "Now let's get you to your brat. Para kumalma ka na nang tuluyan. I don't like babysitting you, you know."

POSSESSIVE 13: Evren YilmazTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon