CHAPTER 5

2.2M 41.5K 21.4K
                  

CHAPTER 5

NAKATITIG LANG si Faith sa TV habang ibinabalita ang larawan nina Jace at Andy na naghahalikan na kumalat sa social media. Habang nakatingin sa magkalapat ng mga labi ng dalawa, hindi niya alam kung ano ang mararamdaman.

Was this part of the movie promotion or was Jace doing something behind her back?

Naputol ang pag-iisip niya nang marinig na nag-ring ang cell phone niya. It was Mommy Ricky.

"Hey, Mommy," sabi niya sa walang buhay na boses.

"Hey, darling," sabi nito. "I know wrong timing ako pero gusto kang kausapin ng ilang network para sa lumabas na picture nina Jace at Andy."

Mapakla siyang tumawa. "Ano naman ang sasabihin ko? Na nagulat din ako tulad nila?"

"Faith—"

"No, Mommy Ricky, I won't talk to them." Ano ba ang gustong malaman ng mga ito sa kanya? Na nasasaktan ang ego at pride niya? "Tell them I'm on vacation, which I really am."

Hindi na niya hinintay ang sagot ng manager, pinatay niya ang tawag, saka pinatay rin ang TV. Kapagkuwan ay kinuha niya ang gitara at pinakalma ang sarili sa pamamagitan ng pagtugtog.

Singing had always been a huge comfort for her. Kapag may problema o stress siya, nababawasan 'yon kapag kumakanta siya.

As she slowly strummed the guitar and softly sang to the melody, her mood lightened up and the next time she knew, she was jamming alone, and she was enjoying every second of it.

Naputol lang ang pagkanta at pagtugtog niya nang may kumatok sa pinto. Tinatamad na ibinaba niya ang gitara, saka naglakad patungo sa pinto at binuksan 'yon.

Natigilan si Faith nang makita kung sino ang nasa labas. Pero wala siyang lakas para magtaray, lalo na't napakaguwapo nito sa suot na tuxedo.

"May kailangan ka?" matamlay niyang tanong kay Evren na mukhang nagulat din kasi hindi niya ito tinaasan ng boses.

"You okay, brat?" May pag-aalala sa boses nito.

Nagkibit-balikat siya. "None of your business." Pinagkrus niya ang braso sa harap ng dibdib. "Anyway, ano na naman ang ginagawa mo rito?"

Gumuhit ang iritasyon sa mukha ni Evren. "Have you forgotten?"

Nagsalubong ang mga kilay niya. "Forgotten what?"

"My grandparents' golden anniversary?"

Napanganga siya nang maalala 'yon. "Shit..." Paano niya nakalimutan 'yon? "Shit!"

Mabilis niyang iniwan si Evren sa labas ng nakabukas na pinto, saka nagmamadaling pumanhik sa second floor para magbihis at mag-ayos. Muntik pa siyang madapa sa kamamadali sa bawat galaw niya.

Shit! How could she forget their deal? Sasabihin nito sa reporters na wala naman talaga silang relasyon kapag sinamahan niya ito sa golden anniversary ng grandparents nito.

Good God! Sana naman hindi pa sila late.

Tinitigan ni Faith ang sarili sa salamin, kapagkuwan ay napangiti. "Okay na 'to. Matagal na akong maganda kaya hindi ko na kailangan pang magpaganda," puri niya sa sarili, saka nag-spray ng pabango sa katawan. "Done."

Mabilis siyang bumaba mula sa second floor at naabutan niya si Evren na nakaupo sa sofa habang ginagawang drum set ang round table.

"Baka mabasag mo 'yan," sabi niya.

Nag-angat ito ng tingin sa kanya. Kapagkuwan ay parang natigilan, pagkatapos ay bumaba ang mga mata sa mapupula niyang labi.

"What?" she asked, slightly blushing.

POSSESSIVE 13: Evren YilmazTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon