Dagger Series #6: Unwavering

30.8K 410 17
                  


Content warning: Some of the content in this book may be emotionally challenging. This book explores themes that some readers may find disturbing, such as elements of violence, and vulgar language.

CHARACTERS:

Circe Isle Andino

Coal Dawson

Coming Soon

Coming Soon

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.
Dagger Series #6: UnwaveringTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon