Chapter 29: More

10.2K 538 99
                  

#DS6Unwavering #CirCoal #SharkFamily #DaggerSeries

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

#DS6Unwavering #CirCoal #SharkFamily #DaggerSeries

CHAPTER TWENTY-NINE: MORE

CIRCE'S POV

Nearby, birds could be heard singing as they greeted the shift of another day. It wasn't what woke me up, though. Muli kong naramdaman ang mumunting mga halik na gumapang sa balikat ko. Nagmulat ako ng mga mata at kaagad na sumilay ang ngiti sa mga labi ko nang mabungaran ko ang mukha ni Coal.

Patagilid siyang nakahiga habang pinagmamasdan ako. We were both only covered by a white blanket. He leaned down and planted his lips on my shoulder again. "Morning," he murmured.

Kumilos ako palapit sa kaniya. Umunan ako sa braso niya at sumiksik ako sa katawan niya. He immediately wrapped his arms around me.

"Kanina ka pa gising?" tanong ko.

His breath caressed the side of my face. "Yeah."

"Can't sleep? We can move inside."

We partied all night with the family. Lumipat kami sa kabilang yate kung saan naghanda ng napakaraming pagkain si Lia. Belaya also made killer drinks, which means that before the night ended, most of us were already drunk.

I thought we would go back to the beach house, but Coal had plans to stay while the others needed to go back home. Abala kasi talaga ang Dagger sa mga case na hawak nila dahil hindi lang naman ang akin ang kailangan nilang asikasuhin. They just made time for Coal since they found out that he was planning to propose and they wanted to be there.

When they left, Coal wasn't done celebrating. Let's just say that he fulfilled his promise to me.

Nang hindi sumagot ang lalaki ay minulat ko ang mga mata ko. I found him staring at me.

Nagsisimula pa lang kumalat ang liwanag sa langit. The mini-yacht is swaying gently with the waters' movements, the breeze swirling around the deck of the vessel.

"What is it?" I asked sleepily.

"I don't know when I will get used to this."

"To what?"

"Waking up in the morning and seeing you like this. The sun making your skin glow, your hair spread around you, and feeling the softness of your body." His fingers trailed a path down my spine. "Being this happy."

Inabot ko ang buhok niya at sinuklay ko iyon gamit ng mga daliri ko. "You don't think we're moving too fast?"

"Do you?"

"Fast is an understatement." Nginitian ko siya. "But this is us, right?"

"Yeah," he whispered. "This is us."

Ipinatong ko ang braso ko sa dibdib niya at padapang umunan ako ro'n. This is one of the few times that we're really alone. Tahimik ang paligid maliban sa tunog na nililikha ng dagat at ng kalikasan na nakapaligid sa amin.

Dagger Series #6: UnwaveringTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon