Chapter 26: Descent

9.9K 568 103
                  

#DS6Unwavering #CirCoal #SharkFamily #DaggerSeries

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

#DS6Unwavering #CirCoal #SharkFamily #DaggerSeries

CHAPTER TWENTY-SIX: DESCENT

CIRCE'S POV

I'm torn between screaming at them or relenting to just finding them cute. Since I'm not a screaming type of person, the only choice I have is the latter. It's hard not to be a pushover when they're so adorable to look at.

Napapailing na ipinatong ko sa lamesa ang crayon na dahilan kung bakit muntik akong madulas. Hindi lang nag-iisa 'yon dahil kanina pa ako walang ginawa kundi iwasan ang mga nagkalat niyon sa paligid habang abala ako sa paglilinis ng bahay. Katatapos ko lang linisin ang mga banyo pati na ang kuwarto nina Tala at Kaise pati na ang guestroom na ginagamit ni Nevan.

Tala's out with Nevan because Coal wants her to have protection too. Magpapadala pa ang Dagger ng isa pang trainee nila na salungat sa orihinal na plano na bukod kay Coal ay isa lang ang sasama sa amin sa Siargao. Coal didn't want to take any chances since there's another issue going around the island.

I know he will be more at ease if we go back to Batangas. But Siargao is Tala's home, and I know she wanted to stay here now that she's on vacation and doesn't need to think about work. Ayoko namang iwanan na lang siya basta kaya kahit na mismong siya ang nagsasabi sa akin na bumalik na kami ng Batangas muna ay nagpilit ako na manatili rito sa Siargao kahit dalawang linggo lang.

Even though she already told me that she's okay with me and Kaise leaving, I feel guilty for just abandoning her. We've been with her for years. Noong panahon na pakiramdam ko mag-isa lang ako na hinaharap lahat ay siya ang nandiyan para sa akin.

Coal understood me even without me telling him everything that I was feeling. He didn't push for us to leave, and he reassured me that once we go back to Batangas, someone from Dagger will stay here in Siargao to look after Tala.

Napapailing na pinagmasdan ko ang mag-ama na nakadapa sa sala habang parehas silang nakasubsob sa mga drawing book nila. Kung bakit naman kasi imbis gamitin ang coffee table ay napagtripan nilang sa sahig gumuhit.

"Mommy!"

"Yes, babi?"

"Look!"

Ipinakita niya sa akin ang papel na sinusulatan siya. Parang sinabugan iyon ng iba't ibang kulay ng linya at mga bilog.

"Wow!" I exclaimed exaggeratedly. "Very good, babi. Ask Daddy Shark for a kiss. Mommy's dirty."

She threw herself at Coal, who caught her instantly and rained kisses on her. Rinig ko ang malakas na hagikhik ni Kaise nang tinalikuran ko na sila para pumunta sa likod ng bahay. Hinila ko ang malaking kahon na nasa storage room at dinala ko iyon sa sala.

Napatingin sa direksyon ko ang mag-ama nang inilabas ko ang laman ng kahon. Without a word, I assembled the huge wooden playpen. Itinayo ko iyon at ipinalibot ko sa mag-ama na tahimik na pinapanood ako. They're both lying on their stomachs, pen in hand, while watching me cage them in the middle of the living room.

Dagger Series #6: UnwaveringTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon