Chapter 41: High

9.5K 408 111
                  

#DS6Unwavering #CirCoal #SharkFamily #DaggerSeries

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

#DS6Unwavering #CirCoal #SharkFamily #DaggerSeries

CHAPTER FORTY ONE: HIGH

CIRCE'S POV

I couldn't help letting out an "oooh" when Coal and I entered the private jet that the company Luna worked for lent to us. It wasn't as huge as Belaya's family's jet since it looks like it's been built for a few people, but it looks much more comfortable than the usual plane used for commercial travel.

Ilan lang ang upuan no'n, may mahabang couch, at mukhang may kuwarto sa dulo. There's also a minibar stocked with drinks.

A male flight attendant helped us with our luggage after guiding us to two seats facing each other, separated by a circular table. Sa lamesa ay mayroong nakahanda ng charcuterie board at champagne.

"This looks cozy," I told Coal while the jet prepared for takeoff.

He didn't say anything, but the corner of his lips tipped up. Tumayo siya mula sa pagkakaupo niya at siya na ang nagkabit ng seatbelt ko. He planted a kiss on my forehead before he went back to his seat in front of me and buckled himself.

I pluck a pineapple from the board, and I start eating while surveying the place. Nakakailan na akong kain no'n at ng iba pang prutas bago tuluyan ng nag-takeoff ang sinasakyan namin. I was so transfixed by gazing out the window, something I always do whenever I'm on the plane, that when I returned my attention to Coal, only then did I notice that he was staring at me in a way that made me want to blush.

"What?"

Umiling lang siya bilang sagot at kinalag niya ang seatbelt niya. He reached out his hand to me. Nagtataka man ay inalis ko rin ang seatbelt ko at inabot ko ang kamay niya.

"There's a club I really wanted to be a member of."

Kumunot ang noo ko. "Club? Anong klaseng club?"

Hindi niya ako kaagad sinagot. Pinauna niya akong pumasok sa kuwarto ng private jet at pagkatapos ay kinuha niya ang nakasabit sa door knob niyon sa loob bago niya iyon inilagay sa labas. It's a "Do not disturb" sign.

When he closed the door and turned to me, a playful smile spread on his lips. "The mile high club."

Napalunok ako kasabay nang pag-iinit ng magkabila kong pisngi. When he took a step towards me, I panicked and remembered something that I had almost forgotten. "Wait."

Umiling siya at hinapit niya ako palapit sa kaniya. "I was already done waiting the moment I saw you at the other end of the aisle."

Natatawang kumawala ako sa kaniya nang maramdaman ko na lumapat ang labi niya sa leeg ko. Pinanlakihan ko siya ng mga mata. "I said wait. Don't ruin the surprise."

He looked at me suspiciously. "So you were really hiding something earlier."

I just wrinkled my nose at him as an answer, and then I hurriedly turned around to grab my suitcase. Mabilis na binuksan ko iyon at may kinuha roon bago ako pumasok sa maliit na bathroom at ni-lock ko iyon bago pa niya ako maisipang pasukin.

Dagger Series #6: UnwaveringTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon