Chapter 22: Message

11.8K 590 191
                  

#DS6Unwavering #CirCoal #SharkFamily #DaggerSeries

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

#DS6Unwavering #CirCoal #SharkFamily #DaggerSeries

CHAPTER TWENTY-TWO: MESSAGE

CIRCE'S POV

I wasn't planning to drink a lot in the first place, but when I noticed Domino and Trace kept giving Coal drinks, I decided to stop entirely. Natunugan ko na kasi ang binabalak nilang dalawa kung bakit paminsan-minsan ay pati mismong inumin nila ay patago nilang isinasalin sa baso ni Coal habang ang mga babae naman ay nililibang ang lalaki sa pagtatanong ng kung ano-ano.

It wasn't long before Coal's stories about Kaise slowly died down until he was just quietly nursing his drinks. Lucienne whispered to me to just wait when I gave her a questioning look.

"May competition ka sa La Union di ba, Circe?" tanong ni Mireia. "Babalik ka pa ba sa Siargao para mag-practice?"

"It will be a waste of time to go back and forth. Balak ko sana pagkatapos na lang ng competition at saka kami babalik ng Siargao. The spot in Lemery for surfing was enough for practice anyway."

If I'm competing internationally, training in Siargao will be the best option. Since before coming here, I already trained hours every day, plus those hours that I practiced in Lemery, I think I'm as ready as I'll ever be for the competition.

They asked more questions about surfing, and I answered them readily. Nahinto lang kami nang may lumapit sa amin na server at ibinaba ang tater tot na inorder ko kanina.

Coal wanted to stay in our hotel room after he was done showing me how much he loved the swimsuit I wore on the impromptu runway show. Iyon nga lang ay tumawag sa group chat si Domino para ipaalala sa amin na basta na lang namin siyang iniwan. It turns out that the other Dawsons showed their wives how much they love their one-night modeling gig as well.

Now here we are all at the hotel's bar. Si Luna lang ang nawawala dahil kailangan niya na raw ng beauty rest. Though Lucienne told me that she's probably just video calling her husband. Mukhang nasa honeymoon phase pa kasi ang dalawa kaya bihira talaga silang maghiwalay.

Kumuha ako ng tater tot at sinubo ko iyon bago ko nilingon si Coal para sana alukin. Ang kaso tulala lang siyang nakatitig sa baso niya ng beer na para bang may nakikita siya ro'n na hindi namin nakikita.

He looks adorable when he's drunk. I've seen him drink, obviously, since the first night we met, when we were both drinking. But I really haven't seen him get drunk. Kapag umiinom naman kasi siya nitong mga nakaraan ay halos wala pang isang baso. I think it's partly because he wanted to make sure that he was always in the right state of mind to protect me and Kaise.

Pero ngayong gabi ay inudyukan siya ng mga nakatatanda niyang kapatid na uminom dahil hindi naman daw iinom sina Thorn, Gun, at Axel. Pierce and Belaya were already drinking with Domino when we all arrived here at the bar.

Dagger Series #6: UnwaveringTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon