Chapter 21: Runway

9.5K 617 125
                  

#DS6Unwavering #CirCoal #SharkFamily #DaggerSeries

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

#DS6Unwavering #CirCoal #SharkFamily #DaggerSeries

CHAPTER TWENTY-ONE: RUNWAY

CIRCE'S POV

"Nasusuka ako."

Gusto kong matawa kay Lucienne na kasalukuyang nagpapalakad-lakad. Kung kanina si Ember ang kinakabahan ay mukhang ngayon siya naman ang tinamaan niyon.

She's wearing a rose gold luxury pajama set. It's made of silk, and it almost looks more like a tux than sleepwear. It looks so expensive that someone can wear it to a prestigious award show and no one will say a thing.

Kanina pa kami naayusan. I'm amazed at how Mireia lived for years as a model. It's a high-tension industry where it feels like you don't have a second to waste. Hindi ko na alam kung ilang tao ang humawak sa akin para lang maayusan ako. One pair of hands is pulling on my hair to tame it while still keeping the natural curls of my hair, and another is working on my face. There's also one applying shimmer lotion all over my body.

"Nakalimutan kong may stage fright nga pala ako."

I coughed to hide my laughter. I wasn't alone because the others were doing the exact same thing.

Sa lahat sa amin ay si Lucienne ang hindi sanay na humarap sa maraming mga tao. Nakakapag-booksigning daw siya, pero may ilang buwan siyang preparasyon para roon.

I can sympathize with her a bit. Maraming tao man ang nanonood kapag may kompetisyon ako but I'm literally too far from them to see them and care that they are watching me. When I'm surfing, I can't hear or see them. The ocean drowns out most noises, and the distance separates the people from me.

"You can still back out," sabi ni Mireia na inaayos ang pang-itaas ng babae. The designer had already done his best to fix the clothing to fit Lucienne and the other women. Kasya naman ang mga damit nila sa kanila, pero sadiyang mahaba lang talaga ang mga iyon ng kaunti sa kanila. "I promise, it's okay."

Even though she said that, I can see that it wouldn't be easy for them to get just anyone. The people outside are mostly just here for the charity. On such short notice, it would be a surprise if someone would agree to be thrust into an unfamiliar situation.

Except for us. It's one of the perks of being friends.

Sandaling natigilan ako sa naisip. Friends. I met these people not long ago, and it feels like I've known them all my life.

"Anong akala mo sa akin? Mahinang nilalang?" nakangusong tanong ni Lucienne. Huminga siya ng malalim at pinilig niya ang ulo niya. "I can do this. Naipagkalat na ni Sir Magnus—" Nilingon niya si Luna na ngumiti lang. "—nang asawa mo, sa mga reader ko ang tungkol sa event na 'to. Everyone's already watching the live streaming."

Belaya suggested awhile ago that we contact our managers or team so that they can share it on our respective social media pages. The larger our audience, the more likely it is to persuade people to donate.

Dagger Series #6: UnwaveringTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon