Chapter 18: Abstract

12.3K 658 131
                  

#DS6Unwavering #CirCoal #SharkFamily #DaggerSeries

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

#DS6Unwavering #CirCoal #SharkFamily #DaggerSeries

CHAPTER EIGHTEEN: ABSTRACT

CIRCE'S POV

Pabirong tinapik ko ang kamay ni Coal nang maramdaman ko iyon na umaakyat sa tagiliran ko. His lips pursed a bit, but I could still see the playful glint in his eyes.

Sa harapan namin ay kita ang repleksyon namin mula sa nakasaradong pintuan ng elavator. Coal has charcoal pants on with a matching blazer in the same color. He's also wearing a black turtleneck that I never found appealing on anyone before until I saw him wearing it.

Ako naman ay may suot na kulay golden yellow na crocheted dress. It has bishop sleeves, and its length falls to my ankle. It would have looked conservative except that it has a deep V neckline and no back. Also, both sides of my midriff are bare in a peek-a-boo style, and the fabric is only connected to a circular metal piece on my upper abdomen.

Coal tamed his hair, which has always looked like he ran his fingers through it, while I let mine hang freely on my back. I have minimal makeup, which is something I'm used to, and I sprayed some shimmer lotion on my collarbones.

"Have I told you that you look beautiful tonight?" Coal asked as he leaned down to whisper right in my ear.

Sa kabila ng pamilyar na init na gumapang sa akin nang maramdaman ko ang pagdaiti ng hininga niya sa tenga ko ay pinaikot ko ang mga mata ko. "Only about a million times."

"Then consider this as one million and one."

I pinched his side when I felt his teeth graze my earlobe. Natatawang umiwas lang siya at kinulong niya ang mga kamay ko sa sarili niyang kamay. He intertwined our fingers, and for a moment, I couldn't help but stare at them.

Everything feels natural with him. It's kind of a surreal feeling because I thought it should be more complicated than this. Akala ko pagdating sa relasyon, normal na iyong lagi kang may kailangan baguhin o i-adjust. That it will take some time to get used to it. But Coal keeps proving to me that even if a relationship is something you work on together, it's not supposed to feel like one. Like you're always struggling to keep it.

"I should message Tala that we're already here." Bumuntong-hininga ako. "Though for sure, thumbs up lang ang isasagot no'n."

"Nagtatampo pa rin sa'yo?"

"For a person who's surfer won a competition, she's like a walking thunder cloud," I answered, making Coal chuckle in response.

I only let everyone tell Tala about what happened two days ago. I didn't want to worry her, especially with the competition she needed to focus on. Mamamalagi muna sana siya sa ibang bansa ng isang linggo kahit na tapos ang competition. Pero nang malaman niya ang tungkol sa nangyari ay kaagad siyang kumuha ng flight pauwi para puntahan kami sa Batangas. After she reamed me about not telling her.

Dagger Series #6: UnwaveringTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon