Epilogue

11.9K 608 134
                  

#DS6Unwavering #CirCoal #SharkFamily #DaggerSeries

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

#DS6Unwavering #CirCoal #SharkFamily #DaggerSeries

EPILOGUE

CIRCE'S POV

"I think I might be pregnant."

Coal, who was about to leave, almost dropped the laptop he was carrying. Laglag ang panga at nanlalaki ang mga mata na tumingin siya sa direksyon ko. I wanted to return his expression, but I was busy trying not to choke on the water I was drinking, which clearly went down the wrong pipe.

"What?" Coal whispered.

I thumped my chest a couple of times. I waved my hand at him to shoo him away. "Go to work. I'll tell you all about the details later, Daddy Shark."

Mukhang magrereklamo pa siya pero nang mapatingin siya kay Tala na kausap ko ay naiiling na lumabas na siya ng bahay.

When he was gone, I turned my attention back to my friend. "Did I just hear you right?"

She let out a sigh. Pabagsak na sumandal siya sa sofa at tumingin siya sa kisame. "Parang hindi pa ako nadala sa'yo no? I reamed you about using protection when you got pregnant with Kaise, and now here I am in the same situation because I'm too stupid to stop having sex with Ashton."

Napaubo ako ulit sa sinabi niya. Holy shit. "Ashton? I thought you hated him. You told me that he's a manwhore who doesn't deserve your attention, even though it felt nice to be carried like a lady."

"Yeah."

Pinanlakihan ko siya ng mga mata at napatayo ako mula sa kinauupuan ko. "Anong yeah? Tala Natasha!"

Muli siyang napabuntong-hininga. "I hate his guts, okay? But he's hot, and sometimes he could be... I don't know... sweet? And there's a part of me that likes that."

"You mean your girly parts!"

Sa kabila ng sitwasyon ay napatawa siya sa sinabi ko. Iyon kasi ang mga salitang ginagamit ko kapag nasa paligid si Kaise.

"Yep. My girly parts like his boy parts."

"Oh my god," I breathe out. "Oh my god."

"Story of my life."

I stopped myself before I screamed at her. Ngayon alam ko na ang pakiramdam niya nang ako ang nagsabi sa kaniya na buntis ako. "So... are you dating him?"

Nalukot ang mukha niya. "That manwhore? No way."

I'm going to wring her neck. I really would. "Anong no way? You had sex with him!"

"Only on days that I like him."

"I'm going to kill you," I whispered. "I'm going to kill you both."

Nagsimula akong magpalakad-lakad habang iniisip ang sitwasyon niya. In all fairness to Ashton, I never saw him with another woman again. Lagi ko lang siyang nakikitang umaaligid kay Tala kapag nasa Siargao kami. Minsan nga pakiramdam ko gusto niya pang sumunod dito sa Batangas kapag nandito si Tala kung hindi lang manganganib ang buhay niya kay Coal na may inis pa rin sa kaniya dahil lang sa na-appreciate ko noon ang physical attributes niya.

Dagger Series #6: UnwaveringTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon