Chapter 27: Perfect Two

10.2K 604 154
                  

#DS6Unwavering #CirCoal #SharkFamily #DaggerSeries

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

#DS6Unwavering #CirCoal #SharkFamily #DaggerSeries

CHAPTER TWENTY-SEVEN: PERFECT TWO

CIRCE'S POV

The chime hanging on the door of the Isla Brew sounded when I pushed it open. Wala pang tao sa loob at maging si Levi ay mukhang wala rin doon. Ang bukod tanging nandoon ay ang empleyado ng coffee shop na si Julius.

Isla Brew is a pretty chill place, and I love coming here. With the exception of dealing with Julius and his perpetual bad mood. He's probably younger than me by about two to three years, but the always-present scowl on his face makes him look older. He seems to hate working here, and he has this vibe where you feel like he thinks he's better than anyone. Kung hindi pa siya uutusan ay hindi siya kikilos at lagi lang siyang nakaharap sa cellphone niya. And he's kind of creepy too.

Ang alam ko ay kaya lang napipilitan si Levi na pagtrabahuhin siya rito ay bilang pabor sa nanay niya. I heard that Julius is the son of Levi's mother's best friend.

"Hi. Is Levi here?"

Blangko ang ekspresyon na nagpalingon-lingon siya. When he looked back at me again, his eyes were telling me that I was asking a stupid question. "Wala."

"Oh. Bibili sana ako ng cookies. Mga limang piraso."

"Iyon lang naman pala. Kahit wala naman si Levi pwede ka namang bumili."

I bit back the remark that wanted to escape my mouth. Ayokong makipagtalo sa kaniya lalo pa ay randam ko ang tensyon na nagmumula kay Nevan na nakatayo sa likod ko. I'd rather not be around this asshole longer than necessary.

Thankfully, that's when Levi entered the coffee shop. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa amin ni Julius. His jaw hardened, and he gave the other man a look that I rarely see on Levi. He's always a happy, laid-back person. Kaya lang kahit ata santo ay kayang galitin ni Julius.

Masama ang timpa ng mukha na pumasok sa kusina si Julius dahilan para maiwan sa Levi na kaagad na humingi ng pasensya. I told him that it's fine and then I paid for my purchase.

Saktong palabas na kami ni Nevan ay siyang pagpasok naman ng dalawang tao. Kung hindi ako naitabi ng lalaki ay baka bumangga pa ako sa mga bagong dating.

When I saw who I almost collided with, I was surprised to see that it was Ashton and the woman that I came across days ago.

"It's you!" Nang makita niyang nakatingin lang ako sa kaniya ay nginitian niya ako. "Samantha," she said, as if to remind me of her name.

"I remember," I said, smiling back at her. Dumako ang mga mata ko kay Ashton na nasa tabi niya. "You know each other?"

"I signed up for his yoga lesson two days ago, and I asked him out." Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa amin ng lalaki. "Do you know each other?"

Dagger Series #6: UnwaveringTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon