Chapter 6: Hold

13.6K 717 114
                  

#DS6Unwavering #CirCoal #SharkFamily #DaggerSeries

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

#DS6Unwavering #CirCoal #SharkFamily #DaggerSeries

CHAPTER SIX: HOLD

CIRCE'S POV

Isinandal ko ang ulo ko sa likod ng sofa at nagpakawala ako ng hininga habang nakatulala sa kisame. Bakit pakiramdam ko nagbakasyon bigla ang kaluluwa ko?

It was an exhausting day. Mas nakakapagod pa ata ang araw na ito kesa iyong mga pagkakataon na tumutulong ako ng rush hour sa Sand Dollar. Buong maghapon ay wala kaming ginawa kundi makipaghabulan sa mga bata. It was fun though. Coal's nephews and nieces are all well-behaved and smart children. Hindi pa mga iyakin at mabilis sumunod kapag pinagsasabihin ng mga magulang nila. And the older babies are all gentle with Kaise.

I learned that Kaise wasn't even the youngest. Mireia's Paris Milaciel and Ember's Kairos Lucian are younger than my daughter.

Lumingon ako sa tabi ko nang maramdaman ko ang paglundo ng espasyo roon. I was greeted by Coal's smile and that particular gentle look in his eyes.

How can a person be this attractive? His eyes have a shade of brown that softens his strong features, his lips have a natural pinkish color, he has an aristocratic nose, and a sharp bone structure. His hard angles gave him this vibe that he's not to be messed around with. Except when he smiles, it lights up his whole face, and you just know that under all that mysteriousness that you'll first see on him, there's also gentleness underneath it.

"You haven't eaten yet," he said before gesturing to the wooden circular coffee table in front of us. May paper bag doon na may logo ng Sand Dollar. "I was watching you." Nang mapatawa ako ay napangiwi siya. "I sounded like a stalker, didn't I?"

"Konti lang," natatawa pa rin na sabi ko. Inabot ko ang lalagyanan ng pagkain at binuksan ko iyon. Gutom na rin talaga ako kaya lang ay abala pa kasi kaming lahat kanina. Saka kapag may bata talaga sa bahay masasanay ka na walang schedule ang pagkain mo. "Ikaw? Hindi ka rin masyadong nakakain kanina ah."

His eyes smiled before his lips did. I realized the implication of my words far too late. I sounded like I was watching him too. Which is true. I just didn't want him to know that.

"Mamaya na lang siguro pagbalik sa hotel," sabi niya.

Pinunit ko ang takip ng papel na container na hawak ko at inilagay ko roon ang kalahati ng burrito at fries, at pagkatapos no'n ay binigay ko iyon sa kaniya.

He looked like he wanted to refuse, but when he saw my raised eyebrow, he took it from me without complaint.

"Success."

Napatingin kami ni Coal kay Tala na nag-thumbs up pa sa amin. Siya na kasi ang nag-volunteer na magpatulog kay Kaise na nagsisimula nang mag-ingit pero ayaw pang matulog. Mukha kasing nag-enjoy talaga ang bata dahil ang dami niyang kalaro ngayong araw na 'to.

Dagger Series #6: UnwaveringTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon